Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 στις 20.00

2 καλέσματα : 1 2

(αναβολή) Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με την επερχόμενη απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ

Η εκδήλωση "Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με την επερχόμενη απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ τον Αύγουστο" (https://athens.indymedia.org/event/75211/)
που ήταν να πραγματοποιηθεί 22/06 αναβάλλεται για ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/06

The event "Discussion with Revolutionary Abolitionist Movement about the upcoming prison strike in August" which was to take place 22/06, is being postponed for Friday 29/06

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/75310/


Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με την επερχόμενη απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ τον Αύγουστο

Τηλεδιάσκεψη με τους συντρόφους (απο αμερική) του Revolutionary Abolitionist Movement (RAM)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6 20:00 στο Κατειλημμένο Γυμναστήριο

Ειρήνης Αθηναίας 5 και Πουλχερίας (απέναντι απο το λόφο του Στρέφη)

Στις ΗΠΑ κατοικούν μόλις το 5% του πληθυσμού

του κόσμου, παρόλα αυτά ο αριθμός των φυλακι-

σμένων εκεί ξεπερνά το 20% του παγκόσμιου πλη-

θυσμού των φυλακισμένων. Ενώ το κράτος ισχυ-

ρίζεται ότι κατάργησε την σκλαβιά μετά τον εμ-

φύλιο πόλεμο , το σύστημα σκλαβιάς απλώς μετα-

τράπηκε σε βιομηχανικό συγκρότημα φυλακών.

Το Σεπτέμβριο του 2016 έγινε η μεγαλύτερη συ-

ντονισμένη απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ. Τον

ερχόμενο Αύγουστο έχει κανονιστεί μια άλλη

απεργία.

Ως μέρος της προσπάθειας να υπάρξει μια ευαι-

σθητοποίηση και διέγερση της διεθνούς αλληλεγ-

γύης, τα μέλη του Revolutionary Abolitionist

Movement (RAM) θα συζητήσουν σχετικά με την

ερχόμενη απεργία στις φυλακές των ΗΠΑ. Η συ-

ζήτηση θα εστιάσει στις ιστορικές ρίζες της σκλα-

βιάς, στην προέλευση των βιομηχανικων συγκρο-

τημάτων φυλακών από τη δουλεία (όπου οι δούλοι

αναγνωρίζονται μόνο ως ιδιοκτησία), και στην

αντίσταση στο σύστημα. Το RAM θα μιλήσει

επίσης για τις δικές του επαναστατικές προσπά-

θειες αλληλεγγύης ως προς τον αγώνα που πραγ-

ματώνεται εντός των φυλακών.

Από την αμερική ως την ελλάδα,

Φωτιά σε όλες τις φυλακές!

----

Discussion with Revolutionary Abolitionist Movement about the upcoming prison strike in August

The United States is only 5% of the world's population,

however it has more than 20% of the

world's prison population. While the state claims it

abolished slavery after the civil war, the slave

system merely transformed into the prison industrial

complex. In September 2016 the largest coordinated

prison strike happened at facilities across

the USA. This coming August another strike is

planned.

As part of an effort to both raise awareness and

stimulate international solidarity, members of the

Revolutionary Abolitionist Movement (RAM) will

discuss the coming prison strikes in the US. The

discussion will focus on the historical roots of slavery,

the prison industrial complexes growth from

the chattel slavery (when the enslaved were recognised

solely as property), and resistance to the

sytem. RAM will also talk about their revolutionary

efforts in solidarity with the struggle inside the

prison walls.

From america to greece,

Fire to the Prisons!

Site of RAM: revolutionaryabolition.org

@RevAbolitionist

@TheBaseBk

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει

ROOF BAR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

του Ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/75211/