τι; :

Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 στις 16.00

Άνοιγμα Κοινοτικών Δομών

'Blue House' 'το Μπλε Σπίτι'
Communal structures in Arvali 3, Koukaki
Κοινοτικές δομές στην Αρβαλή 3, Κουκάκι

We brought a house back to life, from the ruins of private property.
For the raise of collective and liberated spaces in the neighborhoods,
we are opening the 'Blue House' as a multi-place laboratory.

Μέσα από τα συντρίμια της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, φέραμε ένα σπίτι πίσω στην ζωή. Για την ανάδυση των συλλογικών και απελευθερωμένων χώρων στις γειτονιές, ανοίξαμε το 'μπλέ' σπίτι. Ένας πολυχώρος-εργαστήριο.

This house is part of the movement's communal structures, which host
the activities and the needs of the people who want to be active outside of the consumption and institutional system.

Αυτό το σπίτι είναι μέρος των κοινοτικών δομών του κινήματος και φιλοξενεί τις δραστηριότητες και τις ανάγκες των ανθρώπων που θέλουν να είναι ενεργοί έξω από το καταναλωτικό και θεσμικό σύστημα.

The modern cities are dirty, toxic and polluted without public access to cleaning means. For the survival of those who really do not own anything it is a necessity the existance of open structures for their personal hygeine before metropolis destroy their bodies.

Οι σύγχρονες πόλεις είναι βρώμικες, τοξικές και μολυσμένες δίχως δημόσια πρόσβαση σε μέσα καθαριότητας. Για την επιβίωση όσων πραγματικά δεν κατέχουν τίποτα είναι αναγκαιότητα η δημιουργία ανοιχτών δομών για την προσωπική τους υγιεινή πριν η μητρόπολη καταστρέψει τα σώματά τους.

Some more words for the ecological characteristics of the house.
Κάποια περισσότερα λόγια για τα οικολογικά χαρακτηριστικά του σπιτιού.

The capitalist system and the consumption culture are by fact unable to succeed an ecological harmony with the natural process. That is why, it is producing tones of garbage and toxic waste, destroying environment and causing irreversible damages to the earth. Beyond the overthrowing of capitalism, a new culture must emerged.

Το καπιταλιστικό σύστημα και η καταναλωτική κουλτούρα είναι αντικειμενικά ανίκανα να πετύχουν οικολογική αρμονία με την φυσική διαδικασία. Για αυτό παράγονται τόνοι σκουπιδιών και τοξικών απόβλητων, που καταστρέφουν το περιβάλλον και δημιουργούν μη-αντιστρέψιμες ζημιές στην γη. Πέρα από την ανατροπή του καπιταλισμού, μια καινούργια κουλτούρα πρέπει να δημιουργηθεί.

Ecology can not be imposed from above but only be established in confrontation with the state from the social base. Recycling and recreating under the revolutionary perspective are necessary parts for an autonomous and self-sustainable society, respecting the earth/all forms of life.

Η οικολογία δεν μπορεί να επιβάλλεται από τα πάνω, μα μόνο να εγκαθιδρυθεί από την κοινωνική βάση σε αντιπαράθεση με το κράτος. Υπό την επαναστατική προοπτική, η ανακύκλωση και η επαναδημιουργία, είναι απαραίτητα κομμάτια μιας κοινωνίας αυτόνομης με δυνατότητα αυτοσυντήρησης που θα σέβεται την γη και όλες τις μορφές ζωής.

In a house with a yard and four small rooms we have create:

a garden to experiment ecological and urban gardening
a place to recycle and exchange clothes and fabrics
a kitchen to create vegan recipes and conserves
a public bathroom and a washing machine
a room to read, write and study

Σε ένα σπίτι με αυλή και τέσσερα μικρά δωμάτια δημιουργήσαμε

- Κήπος να πειραματιστείς με την οικολογία και την αστική κηπευτική.
- Μέρος για επαναχρησιμοποίηση και ανταλλαγή των ρούχων και υφασμάτων.
- Κουζίνα για βίγκαν συνταγές και δημιουργία συντηρημένων φαγητών.
- Δωμάτιο για ανάγνωση, γράψιμο και μελέτη.
- Δημόσιο μπάνιο και πλυντήριο.

We are welcoming individuals and collectives to share with us initiatives
in relation with the space and the structures.
Προσκαλούμε άτομα και συλλογικότητες που θέλουν να μοιραστούν μαζί μας πρωτοβουλίες σε σχέση με το μέρος και τις δομές του.

Contact for support or participation
Επικοινωνία για στήριξη ή συμμετοχή : m45cexommunity@riseup.exnet

Comrades from the Squats Community of Koukaki
Σύντρόφισσες και Σύντροφοι από την Κοινότητα Καταλήψεων Κουκακίου

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Ιούνιος 05h