Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στις 19.00

9 καλέσματα : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Αθήνα] Διαδήλωση για τα νοίκια και τη στέγαση

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Παρασκευή 26/6 στις 19.00, πλ. Βικτωρίας

Δε θα δουλεύουμε μόνο για να πληρώνουμε το νοίκι

Με τον κατώτατο μισθό ή εκ περιτροπής και με τα μισά λεφτά μαύρα ή υποδηλωμένα, με το ενδεχόμενο της απόλυσης να απειλεί όλο και περισσότερους/ες από εμάς τους επόμενους μήνες.

  • Πλαφόν στο ύψος των ενοικίων με βάση το βασικό μισθό
  • Ακύρωση του χρέους των ενοικιαστών που δεν πλήρωσαν εν μέσω καραντίνας
  • Ισότιμη πρόσβαση στη στέγη για όλους/ες

Από την ατομική διαπραγμάτευση να περάσουμε στους συλλογικούς αγώνες για την υπεράσπιση της στέγης

ΟΥΤΕ ΕΞΩΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Και όχι με βάση τα συμφέροντα του κράτους και των αφεντικών

Συνέλευση ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου

unrealestate.noblogs.org

Can't Pay? Don't Pay! KEEP YOUR RENT - DEMO

The following text has been translated in french, albanian, arabic and farsi.

Press here to read it in a pdf mode.

_eng

We take to the streets to demonstrate as tenants and workers, regardless of ethnicity, race and gender. We take to the streets because more and more people can't pay their rent. We take to the streets, because more and more people are threatened with eviction. We take to the streets, as we can't continue working all day long for shitty wages and spend most of our salary on rent. We take to the streets, because the greek state is eager to listen and legislate for the sake of bosses and landlords, while we, as tenants, remain invisible and vulnerable.

We must finally organize in order to:

• Point out the needs and problems of all tenants, migrant and native.
• Strengthen our class against bosses and landlords that determine rent prices and access to housing.
• Demand a new law, that protects and expands tenant rights and stops the rise of rent prices.

We demand:

• The expansion of the 40% rent reduction per house, for all workers (native and migrants) affected by the crisis and for as long as needed. Bosses' and merchants' unions have already claimed for reductions until the end of the year. It's up to us to serve our interests and claim the expansion of rent reduction!
The establishment of a rent control system, defined by the minimum wage. We cannot work all day long and spend all our money on rent and bills.
• The extension of the minimum rental time from three to six years; It is an extortion for tenants to be threatened with eviction every three years, due to unreasonable raises in rent.
Care for the unemployed and the excluded, both native and migrants, with income support that will cover their housing needs in whole. This income support should be taken from the rich. New taxes should be imposed on industrial, ship-owning, touristic, investment and real-estate capital. The greek church, as the largest real-estate owner in the country, should finally pay some more taxes.
To stop all Airbnb that transforms our city into a vast hotel and an amusement park. It is a social and economic crime to kick out the true residents of the city in order to make more room for the needs of tourists.

For our migrant sisters and brothers, we stand by your side and demand:

Stop all evictions
Cancel rent dept
Access to decent housing for all
Papers and AMKA for everyone
Access to health care and hospitals for all
Close all camps and detention centers.
No one is illegal!

_fra

On descend dans la rue pour manifester comme locataires et travailleur.euse.s, indépendament des nationalités, couleurs de peau, et genre. On descend dans la rue parce que de plus en plus de gens ne peuvent pas payer leur loyer. On descend dans la rue parce que de plus en plus de personnes sont menacé.e.s d'expulsion. On descend dans la rue parce qu'on continue à travailler toute la journée pour des salaires de merde qu'on dépense surtout en loyer.On descend dans la rue parce que l'état grecque écoute et légifère au profit des patron.ne.s et des propriétaires alors que nous, locataires, nous restons invisibles et vulnérables.

Nous devons nous organiser impérativement pour :
• Faire valoir les besoins et problèmes de tout locataire, migrant.e comme grec.que.
• Renforcer notre classe face aux patron.ne.s et propriétaires qui déterminent les prix et l'accès au logement.
• Demander une nouvelle loi qui protège et étend les droits de locataires et empèche l'augmentation des loyers

Nous réclamons:

La prolongation de la mesure réduisant de 40% les loyers pour tout travailleur.euse.s (grec.que ou migrant.e) touché par la crise aussi longtemps que necessaire. Les organisations patronnales et commeçantes ont déjà réclamé des faveurs jusqu'à la fin de l'année. A notre tour de s'occuper de nos interêts.
La mise en place d'un système dew controle des loyers, défini en fonction du salaire minimum. On ne pas travailler toute la journée et dépenser tout notre argent en loyers et factures.
L'extension du temps minimun pour l'augmentation des loyers de trois à six ans. C'est de l'extorsion pour les locataires d'être menacé.e.s d'expulsion tout les trois ans, à cause de l'augmentation injuste des loyers.
L'attention aux sans emplois et aux exclus, grec.que.s comme migrant.e.s, avec des aides au logement couvrant l'integralité de leurs frais de loyer. Cela devra être prit au riches. De nouveaux impots doivent être appliqués aux industriels, propriétaires de bateaux, industries touristiques, investisseurs et agences immobilières. L'église grecque, en tant que plus grand propriétaire du pays, devra payer enfin plus d'impôts.
La fin des Airbnb qui transforment nos villes en vastes hôtels et parcs d'attraction. C'est un crime social et économique que de virer les habitant.e.s de la ville pour faire plus de place aux touristes.

Soeurs et frères migrant.e.s nous nous tenons à vos côtés et réclamons :

Stop aux expulsions
L'annulation des dettes des loyers
L'accès à un logement décent pour tous.te
Des papiers et AMKA pour tous.te
L'accès aux soins médicaux
et à l'hopital pour tous.te
La fermeture des camps et des centre de
détention. Personne n'est illégal!

_shqip

Dalim në rrugë për të demonstruar si qiramarrës dhe punëtorë, pavarësisht shtetësisë, racës dhe gjinisë. Dalim në rrugë sepse gjithnjë e më shumë njerëz nuk mund të paguajnë qiranë e tyre. Dalim në rrugë, sepse gjithnjë e më shumë njerëz janë të kërcënuar me nxjerrje nga shtëpia. Dalim në rrugë, sepse nuk mund të vazhdojmë të punojmë gjatë gjithë ditës për rrogat e mutit dhe të shpenzojmë pjesën më të madhe vetëm për qiranë e shtëpisë. Dalim në rrugë, sepse shteti grek është gati të dëgjojë kërkesat e bosave - pronarëve dhe të ligjësojë në favor të tyre. Kurse ne, si qiramarrës, mbetemi të padukshëm dhe të pambrojtur .

Më në fund, duhet të organizohemi në mënyrë që:

• Të nxjerim në sipërfaqe nevojat dhe problemet e të gjithë qiramarrësve, migrantë dhe vendas.
• Të forcojmë klasën tonë punëtore kundër bosave dhe pronarëve që përcaktojnë çmimet e qirave dhe qasjen në banim.
• Të kërkojmë një ligj të ri, i cili mbron dhe zgjeron të drejtat e qiramarrësit dhe ndalon rritjen e çmimeve të qirasë.

Kërkojmë:

Zgjerimin/Zgjatjen e uljes prej 40% të qirasë për çdo shtëpi dhe për sado kohë që nevojitet, për të gjithë punëtorët (vendas dhe emigrant) që janë goditur nga kriza. Bosat dhe biznesmenet kanë kërkuar ulje qirash deri në fund të vitit. Është në dorën tonë të shikojmë interesat tona dhe të kërkojmë zgjerimin e uljes së qirasë.
Themelimin e një sistemi kontrollues të qirasë, e cila të përcaktohet nga rroga më e ulët. Nuk mund të punojmë gjithë ditën që të arxhojmë gjithë lekët tona për qiranë dhe faturat mujore.
• Zgjatjen e kohës minimale të kontratës të qirasë nga 3 në 6 vjet. Është shantazh për qiramarrësit të kërcënohen me dëbim çdo tre vjet, për shkak të rritjes të qirasë.
• Përkujdesje për të papunët dhë për të përjashtuarit, vendas dhe emigrantë, me mbështetje financiare që do meret nga të pasurit. Taksa të reja duhet të vihen mbi kapitalin industrial dhe turistik, mbi investimet, tek pronarët e anijeve si ashtu dhe mbi pasurinë e paluajtshme (real-estate). Kisha greke, si pronarja më e madhe e pasurisë së paluajtshme në këtë shtet, duhet të paguaj më shumë taksa.
• Të ndalohet platforma AirBnB e cila transformon qytetin tonë në një hotel gjigand dhe në një park lojrash. Është krim shoqëror dhe ekonomik të nxhjerës jashtë banorët e një qyteti që të shtohen më shumë dhomat për nevojat e turisëve.

Për motrat dhe vllezërit tanë emigrant, qëndrojmë afër tyre dhe kërkojmë:

Ndalim të dëbimeve nga shtëpia
Anullim i borxheve të qirasë
Banim dinjitoz për të gjithë
Letra/Dokumenta qëndrimi dhe AMKA për të gjithë
Qasje barabartë në kujdesin shëndetësor për të gjithë
Të mbyllen gjithë kampet e qëndrimit. Asnjëri nuk është i paligjshëm.
Asnjëra nuk është e paligjshme.

_ARABIC

_farsi


Στηρίζουμε την εργατική διαδήλωση στις 23/06 και την διαδήλωση για τα ενοίκια στις 26/06.

από Υπόγειος Ιλισός

post image

ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Μας χτυπάνε από χίλιες μεριές. Ο κορωνοϊός δεν ήρθε για να εδραιώσει μια νέα πραγματικότητα, αλλά για να διευκολύνει την ήδη υπάρχουσα πολιτική που ακολουθείται. Η επίθεση γίνεται ξεκάθαρα σε ζωτικούς τομείς των ζωών μας. Από την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, την εργασία, την στέγαση, την τροφή, την αύξηση του κοινωνικού ελέγχου στις πλατείες και την κατάληψή τους από τραπεζοκαθίσματα, μέχρι την απαλλοτρίωση του φυσικού κόσμου υπό το πρίσμα της ανάπτυξης.

Τα νοίκια πήραν την ανηφόρα πρέπει να κερδίσουμε τη μείωσή τους με βάση το εισόδημα μας και να υπερασπιζόμαστε όσους καταλαμβάνουν τα άδεια σπίτια. Μετανάστριες είτε φυλακίζονται, είτε πετιούνται στο δρόμο λόγω των 11.000 εξώσεων, που πραγματοποιούνται από το κράτος και τις ΜΚΟ που διαχειρίζονται την στέγασή τους. Οφείλουμε να παλέψουμε για τη στέγασή τους και στις γειτονιές μας.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ υψηλές για τα μέτρα μας. Το τελευταίο τρίμηνο έχουν αυξήσει τα κέρδη τους κατά 30%, πάνω στην εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων τους, των οποίων οι μισθοί δεν αυξήθηκαν καθόλου, πάνω στις αυξήσεις τιμών σε πολλά είδη και στις μειώσεις των προσφορών. Διεκδικούμε τη μείωση των τιμών, υπερασπιζόμαστε όσες απαλλοτριώνουν επειδή δεν τα βγάζουν πέρα.

Οι μειώσεις μισθών και οι μεταρρυθμίσεις στην εργασία έχουν ήδη ξεκινήσει όσο εμείς #μέναμεσπίτι με στόχο την περισσότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων από τα αφεντικά και την αύξηση του κέρδους τους εις βάρος μας. Η εκ περιτροπής εργασία, η αναστολή συμβάσεων για αόριστο χρονικό διάστημα, οι χιλιάδες απολύσεις, η ανεξέλεγκτη τηλεργασία, η έλλειψη μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, η εντατικοποίησή της σε πολλούς τομείς, είναι μερικά μονάχα παραδείγματα της έντασης της επίθεσης που ήδη έχει αρχίσει να πραγματοποιείται.

Η φτώχεια όλο και απλώνεται, η ελευθερία όλο και στριμώχνεται. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να ζούμε έτσι ή αν θα παλέψουμε μαζί για έναν κόσμο αλληλεγγύης και ελευθερίας. Εμείς αποφασίζουμε το δεύτερο. Με αφετηρία τα κοινά μας συμφέροντα και με στόχο τις κοινές ιδέες μας για αξιοπρεπή ζωή, χωρίς να εξαρτιόμαστε από το κράτος και το κεφάλαιο, χωρίς να αναπαράγουμε εξουσιαστικές και εκμεταλλευτικές σχέσεις μεταξύ μας, χωρίς να δεχόμαστε τις πειθαρχήσεις που μας επιβάλλουν. Με αλληλεγγύη σε κάθε εκμεταλλευόμενο και αδικημένη. Οι αγώνες μας για την επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων μας είναι η αφετηρία, για να φτιάξουμε πόλους αντίστασης και απελευθέρωσης. Ενάντια στο κράτος, τους καπιταλιστές και τα πολιτικά κόμματα, ενάντια στην πατριαρχία και την εξουσία στις προσωπικές μας σχέσεις. Για μια ζωή αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ*

* Diego Abad de Santillán (1897-1983), ισπανός αναρχικός

Τρίτη 23/06 στις 19.00 στα Χαυτεία: Εργατική Διαδήλωση Αντίστασης και Διεκδίκησης από τα σωματεία βάσης και συλλόγους εργαζομένων

Παρασκευή 26/06 στις 19.00 στην Πλ. Βικτωρίας: Διαδήλωση "Ούτε εξώσεις, ούτε απειλές σε μετανάστριες και ενοικιαστές" από τη συνέλευση Unreal Estate.

https://ypogeios-ilisos.espivblogs.net/2020/0…


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Η συμβολή μας στην καμπάνια και τον αγώνα για τα νοίκια και τη στέγαση

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ (ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ)

Έφυγες κάποτε τρέχοντας από την οικογένεια, αμέσως μόλις τσέπωσες μερικά φράγκα από τις πρώτες σου άρπα-κόλλα δουλειές, για να πιάσεις το πρώτο σου σπίτι. Δεν σε πείραξε που ήταν ανήλιαγο και που το απέναντι μπαλκόνι ήταν στα τρία μέτρα. Ούτε που η υγρασία είχε απλωθεί στους άβαφους τοίχους. Δε σε πείραξε που τα υδραυλικά ήταν σκάρτα, η κουζίνα μπουντρούμι και η θέρμανση κομμένη. Ούτως ή άλλως δεν είχες να την πληρώνεις. Ήσουν χαρούμενη/ος που θα γλίτωνες από τους γονείς και τις καθημερινές τους υποδείξεις για τη ζωή σου. Ένιωσες ικανοποίηση, θα αποκτούσες επιτέλους την ελευθερία σου, θα στέγαζες την αυτονομία σου. Γι' αυτό άξιζε, είπες, να κάνεις θυσίες∙ θα έκοβες τις μπύρες, τις εξόδους,τα βιβλία, τα ταξίδια…

Κι ύστερα… άλλαξες μερικά σάπια σπίτια το ένα χειρότερο από το άλλο κάθε φορά που έχανες τη δουλειά σου ή κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης ζητούσε όλο και πιο πολλά. Ύστερα ήρθαν τα 10ωρα ορθοστασία με μισά ένσημα και μέρος της αμοιβής σε κουπόνια· το σπαστό ωράριο και η εξάντληση της τρεχάλας στην κωλοδουλειά που χάρηκες όταν τη βρήκες, γιατί τώρα πια μπορούσες να πιάσεις το δικό σου σπίτι.

Και τότε το ένιωσες καλά στο πετσί σου ότι το σπίτι είναι πιο πολύ το αποθετήριο της εργασιακής μας δύναμης, παρά ο χώρος πραγμάτωσης της ελευθερίας μας. Είναι το μέρος που κουλουριαζόμαστε για να ανακτήσουμε τις δυνάμεις που την επόμενη μέρα θα ξαναθέσουμε στην υπηρεσία του αφεντικού για να παραγάγουμε υπεραξία για χάρη του. Το μέρος που αναπαράγουμε καθημερινά τον εαυτό μας άμισθα. Το μέρος όπου κλεινόμαστε για να θρηνήσουμε τη μέρα που πέρασε κι εμείς δε χαρήκαμε λεπτό της·το μέρος από όπου θέλουμε να βγούμε πάλι τρέχοντας, γιατί η απομόνωση μετά από μια σκληρή μέρα σήκω-κάτσε δεν αντέχεται και γιατί θέλουμε να ξεχάσουμε τις υποτιθέμενες χάρες και υποσχέσεις αυτής της λειψής καπιταλιστικής κοινωνίας, στην οποία για να πληρώσεις το νοίκι, τους φουσκωμένους λογαριασμούς και να αντέξεις το κόστος ζωής πρέπει να ξεχάσεις να ζεις. Γιατί στον κόσμο που ζούμε όλες μας οι ανάγκες βασικές ή μη διαμεσολαβούνται από τις υπάρχουσες καπιταλιστικές σχέσεις, επομένως όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε αποτελούν εμπορεύματα. Έτσι και η ανάγκη της στέγασης είναι ακόμα ένα εμπόρευμα που για να το πληρώσουμε χρειαζόμαστε μισθό, μισθό όμως που να ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες κι όχι στις ανάγκες του κεφαλαίου.

Εν μέσω πανδημίας και περίφραξης των κοινωνικών σχέσεων το σπίτι απογυμνώθηκε ακόμα περισσότερο από τις όποιες υποσχόμενες χάρες του είχαν απομείνει. Ο χώρος στένεψε αφόρητα, όταν το μετατρέψαμε σε κάτεργο τηλεργασίας, όταν οι καυγάδες και η βία στις πολυκατοικίες γύρω μας πυκνώνανε, τη στιγμή που εμείς κάναμε αγχωμένα τα τηλεμαθήματά μας ή όταν κλεισμένοι στους τέσσερις τοίχους αναλογιζόμαστε αν και με ποιους όρους θα ξαναγυρνούσαμε στη δουλειά, όταν θα έληγε η αναστολή εργασίας που μας επέβαλε η επιχείρηση και το πώς θα τη βγάλουμε μέχρι τότε. Στον μετά την καραντίνα κόσμο η απάντηση ήρθε πληρωμένη: σε όλη τη διάρκεια που οι εργαζόμενοι συμμορφώνονταν με την κρατική διαχείριση που προνόησε για τη διατήρηση της ικανότητάς μας για παραγωγή υπεραξίας, κλείνοντάς μας στα σπίτια μας ώστε να επανέλθουμε πειθαρχημένοι και σχετικά υγιείς στο καθήκον μας με τη λήξη συναγερμού, ο μισθός δέχτηκε τεράστια επίθεση. Η εργασιακή αναδιάρθρωση μεθοδεύτηκε ώστε να δημιουργήσει ευκαιρίες για μεγαλύτερο ξεζούμισμα στην εποχή μετά την καραντίνα, με κύριο μοχλό το πρόγραμμα με την παραπλανητική ονομασία «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο προβλέπει την βίαιη μείωση των μισθών, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και στο ύψος του υφιστάμενου κατώτατου, και τη γενίκευση, σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα, της προσωρινής, της μερικής, της εκ περιτροπής, δηλαδή της επισφαλούς και ανασφάλιστης εργασίας.

Μισός μισθός, μισό σπίτι, μισή ζωή

Δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε με τους όρους που κεφάρει και εκτιμά ότι τον παίρνει να επιβάλλει ο ΣΕΒ για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αρνούμαστε να βάλουμε πλάτη στην εθνική ανάκαμψη που για εμάς σημαίνει μαζικές απολύσεις, μειώσεις μισθών (με την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ») και συνθήκες γενικευμένης ανεργίας και επισφάλειας, ενώ για το κεφάλαιο σημαίνει βελτίωση των όρων κερδοφορίας του. Δεν συναινούμε παθητικά στην (αντιφατική) ανάγκη του κεφαλαίου να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας ώστε να ανανεώνεται η ικανότητά μας για εργασία, όπως απέδειξε και η πρόσφατη κρατική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, και να εξασφαλίζεται η καθημερινή πειθήνια προσέλευσή μας στην κακοπληρωμένη και άθλια δουλίτσα μας προκειμένου να πληρώνουμε το πανάκριβο νοίκι και τους ανελέητους λογαριασμούς.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας στερούμενοι τα απαραίτητα για να εξοικονομήσουμε τη δόση για το στεγαστικό ή παρακαλώντας τους ιδιοκτήτες να μας δώσουν ένα βρώμικο αχούρι να μείνουμε, γιατί τα καλά σπίτια πάνε στους airbnbήδες και τους φραγκάτους. Μπορεί φέτος να μην έχει γεμίσει το κέντρο από τουρίστες, όμως αυτά τα φουλ-ανακαινισμένα λουσάτα και επιπλωμένα σπίτια του airbnb εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα για εμάς, με τις ακόμη απαγορευτικές τιμές και τα βραχυπρόθεσμα (συνήθως μόλις για ένα έτος) συμβόλαια που (παράνομα) απαιτούν οι ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το κράτος προχωρά εν μέσω γενικευμένης, οικονομικής ύφεσης (πλέον του 8%) στην υλοποίηση του «Μεγάλου Περίπατου της Αθήνας», μιας μεγάλης κλίμακας αστικής παρέμβασης που τμηματικά υλοποιείται εδώ και πάνω από 20 χρόνια, δεν αφήνει αμφιβολία ότι τα σχέδια κυριλοποίησης του αστικού χώρου και οι συνακόλουθες επενδύσεις τόνωσης της πληγείσας τουριστικής βιομηχανίας δεν έχουν διόλου υποχωρήσει από το πρόσφατο lockdown.

Δεν έχουμε καμία προσδοκία ότι το προσωρινό (;) φρένο που έβαλε η πανδημία στην ανάπτυξη του airbnb και την κερδοσκοπία επί της γης στις γειτονιές μας πρόκειται να λειτουργήσει αυτοματικά υπέρ μας, αν εμείς οι ίδιοι δεν αποφασίσουμε να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε εδώ και τώρα για αύξηση του άμεσου κι έμμεσου μισθού μας και για ταυτόχρονη μείωση του ενοικίου. Μπορεί να μην εγκαταλείπεται η πολιτική, της οποίας η πρόσφατη οξυμένη έκφραση εγκαινιάστηκε το περασμένο εξάμηνο με την καταστολή των μεταναστευτικών και αναρχικών καταλήψεων στο δήμο Αθηναίων, με κορύφωση τη διπλή εκκένωση της κοινότητας καταλήψεων Κουκακίου, όμως το προσωρινό αδιέξοδο στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία δημιουργεί τη δυνατότητα στο μητροπολιτικό προλεταριάτο να αναπτύξει συλλογικούς διεκδικητικούς αγώνες γύρω από την αυτομείωση των ενοικίων.

Η κατά 40% μείωση ενοικίου στους εργαζόμενους που βγήκαν σε αναστολή σίγουρα δεν ήταν/είναι αρκετή∙ έτσι κι αλλιώς αφορά μόνο όσους δεν ήταν «μαύροι», είχαν συμβόλαιο και δηλωμένο το σπίτι ως πρώτη κατοικία ή ήταν φοιτητές εξαρτώμενα μέλη γονέων που μπήκαν σε αναστολή: σε μια αγορά εργασίας στην οποία τα ένσημα είναι είδος υπό εξαφάνιση όσοι μένουν στην απέξω είναι πολύ περισσότεροι από όσοι το έχουν ανάγκη. Έτσι οι προλετάριοι στα μεγάλα αστικά κέντρα από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι απολύσεις, οι αναστολές εργασίας και η υποτίμηση των μισθών έχουν ήδη αναπτύξει αρνήσεις στο πεδίο πληρωμής του ενοικίου, διεκδικώντας μειώσεις έστω και μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης.

Είναι καιρός αυτές οι διάσπαρτες κινήσεις να πάρουν μια δυναμική μορφή και να εξελιχθούν σε μια πιο απειλητική για το κεφάλαιο συνθήκη, πέρα από τις μοναχικές λύσεις που επιδιώκει ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά για τον εαυτό του.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ...

Δίχως να θεωρούμε πεδίο πραγμάτωσης της ελευθερίας μας την κατακερματισμένη μας ζωή σε ακριβοπληρωμένα (με τον ιδρώτα μας) σπίτια και δίχως κανένα σεβασμό στην καπιταλιστική ιδεολογία της ατομικής ευθύνης του στυλ «ο καθένας σπίτι του», εν τούτοις αναγνωρίζουμε ότι η στέγαση αποτελεί μια από τις βασικότερες υποδομές για την κοινωνική αναπαραγωγή του προλεταριάτου, μια σημαντικότατη πλευρά της αναπαραγωγής της ζωής μας. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πεδίο αγώνα ανάμεσα σε κινήματα ενοικιαστών ή μεμονωμένων προλετάριων (ενοικιαστών ή και ιδιοκτητών ενάντια σε κατασχέσεις) από την μία πλευρά και του real estate κεφαλαίου που καταλαβάνει όλο και περισσότερο χώρο ή μικροϊδιοκτητών από την άλλη.

Ο αγώνας αυτός, ειδικά στις μεγάλες μητροπόλεις όπου οξύνεται όλο και περισσότερο, συνήθως περιγράφεται με τηνπαραπλανητική φράση «οικιστική κρίση». Πρόκειται όμως ξεκάθαρα για κομμάτι του ταξικού ανταγωνισμού, κομμάτι των ταξικών αγώνων που δίνουμε. Και είναι με αυτούς τους αγώνες που πραγματώνουμε την ελευθερία μας στον κοινό και δημόσιο χώρο που [επανα]οικειοποιούμαστε, εκεί όπου απλώνουμε τις συγκρούσεις μας με αυτόν τον κόσμο της ξεφτίλας, της εκμετάλλευσης και της αλλοτρίωσης.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώνουμε εξωφρενικά νοίκια, να παίρνουμε μισθό-χαρτζηλίκι και να τους προσκυνάμε κιόλας.

Δεν βλέπουμε άλλο δρόμο παρά μόνον τη διεκδίκηση αυξήσεων στον μισθό, την ανάπτυξη συλλογικών αντιστάσεων, τη στάση πληρωμών στα ενοίκια και την αυτομείωση τιμών στα super market.

Συνέλευση ενάντια στη βιο-εξουσία & την κλεισούρα

Ιούνιος 2020

https://againstbiopowerandconfinement.noblogs…

https://www.facebook.com/Ιστορίες-Προλεταριακ…

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Ιουνίου 00h


1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Πρωτοβουλία Εργαζομένων Ανέργων στα νότια] Στηρίζουμε τη διαδήλωση για τις μειώσεις των ενοικίων [Παρασκευή 26/6, 19:00, πλ. Βικτωρίας]

Ως Πρωτοβουλία Εργαζομένων / Ανέργων στα Νότια στηρίζουμε τη διαδήλωση τη Παρασκευή 26/6 στις 19:00 στη πλ. Βικτωρίας τόσο με τη συμμετοχή μας σε αυτή όσο και με την προπαγάνδισή της στις γειτονιές μας με τις δυο αφίσες της Συνέλευσης ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου (https://unrealestate.noblogs.org/).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Σήμερα, Δευτέρα στις 20:00 στον Κοινό Τόπο (Πλούτωνος και Υψηλάντου, Χαραυγή-Δάφνη)

https://prwterganenotia.wordpress.com/


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Στεκόμαστε μαζί απέναντι στους ιδιοκτήτες - Διαδήλωση 26/6, 19:00, πλατεία Βικτωρίας

Η βιομηχανία των ακινήτων για τον ελλαδικό χώρο είναι μία αγορά ιδιαίτερα κερδοφόρα, πόσο μάλλον αν συνυπολογίσουμε το ρόλο και την επίδραση του AirBnB. Από τη μικρή ιδιοκτησία και την ιδιοκατοίκηση, μέχρι τα μεγάλα μεσιτικά και τις τεράστιες κατασκευαστικές, το real estate αποτελεί έναν κλάδο του κεφαλαίου στην ελλάδα με βαρύνουσα σημασία.

Η ιδιοκτησία και το ενοίκιο διαπλέκονται άμεσα και δημιουργούν ζητήματα που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα άτομα είναι στο ενοίκιο ή ωθούνται σε αυτό. Το ενοίκιο, που φεύγει από τον μισθό μας εν μία νυκτί, αποτελεί και το μεγαλύτερο του κομμάτι. Ενώ οι μισθοί μειώνονται σταθερά, τα χρήματα που απαιτούνται για την πληρωμή της στέγης μας και την κάλυψη άλλων βασικών μας αναγκών έχουν αντίθετη κατεύθυνση, προς τα πάνω!

Η σύνδεση του μισθού μας - όσων παίρνουμε - με το ενοίκιο είναι μία σύνδεση αναπόφευκτη. Όσοι και όσες δεν κατέχουμε τίποτα στο «όνομα» μας, δουλεύουμε ένα μεγάλο κομμάτι του μήνα μόνο και μόνο για το ενοίκιο του σπιτιού που μένουμε. Μιλάμε για τους μισθούς μας, των εργαζόμενων φοιτητριών, των απλήρωτων ντελιβεράδων, των υποπληρωμένων μεταναστριών οι οποίοι έτσι και αλλιώς είναι πενιχροί. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι πέρα από το αφεντικό μας, που παίρνει τα μέγιστα δυνατά από εμάς, έχουμε ένα δεύτερο αφεντικό πάνω από το κεφάλι μας - τον ιδιοκτήτη του σπιτιού μας. Οι ιδιοκτήτες, δεν υπολογίζουν εάν έχουμε υποστεί μειώσεις/απολύσεις κτλ, πιέζουν για καταβολή ενοικίου στην ώρα του, ακόμη και αύξησή του, και δημιουργούν ένα επιπλέον ασφυκτικό περιβάλλον που πρέπει να παλέψουμε.

Το γεγονός επίσης ότι η διαδικασία για να νοικιάσουμε ένα σπίτι έχει γίνει ακόμα πιο απαιτητική ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την πρόσβαση στη στέγη για χιλιάδες μετανάστ(ρι)ες. Ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία του κράτους. Πετάει χιλιάδες μετανάστριες στο δρόμο, όταν δεν τα/τις κλείνει στα κέντρα κράτησης, ενώ κρατάει μόνιμα ανοιχτή την δίοδο προς κάθε εκμετάλλευση. Είναι ενδεικτικό ότι μετανάστ(ρι)ες που δεν τους παρέχεται ΑΜΚΑ αδυνατούν, όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στην υγεία, αλλά και να συνάψουν συμβόλαιο σπιτιού.

Γι' αυτό το λόγο αρκετές φορές αναγκάζονται να καταφεύγουν σε «μαύρα» μισθωτήρια που συνήθως έχουν να κάνουν με τα υπόγεια διαμερίσματα της μητρόπολης ή ακόμα παραπέρα σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (AirBnB) ή ξενοδοχεία. Η συνθήκη αυτή, αόρατη από την μια πλευρά και κοινό μυστικό από την άλλη, διευκολύνει κατά βάση τους ιδιοκτήτες που μπορούν, πέρα από το να μην φορολογείται το κέρδος τους, να χρησιμοποιούν διάφορους εκβιασμούς, από την απειλή της έξωσης έως και την απειλή των μπάτσων.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη πολλά σπίτια διαπραγματεύονται, αρνούνται ή αδυνατούν να πληρώσουν εκ των πραγμάτων το νοίκι τους. Κομμάτι αυτού που περιγράφουμε είμαστε και εμείς,που αντιλαμβανόμενοι/ες ότι αυτά τα προβλήματα αγγίζουν τον καθένα και καθεμία από μας - ότι δεν αφορούν το κάθε σπίτι μεμονωμένα - έχουμε επιλέξει να τα αντιμετωπίσουμε συλλογικά. Θεωρούμε ότι για να καταφέρουμε να απαντήσουμε συνολικά στο ζήτημα του ενοικίου, οφείλουμε να συλλογικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις αντιστάσεις μας και να τις οργανώσουμε σε μια προοπτική μόνιμης και αξιοπρεπούς στέγης για όλα μας, ντόπιες και μετανάστριες.Στεκόμαστεδίπλα το ένα στο άλλο απέναντι σε κάθε εκβιασμό και απόπειρα έξωσης.

Ούτε εξώσεις - ούτε απειλές για τους ενοικιαστές

Καμία έξωση μεταναστριών από τις κατοικίες τους

Μόνιμη και αξιοπρεπής στέγη για όλους και για όλες

Διαδήλωση: Παρασκευή 26/6/20, Πλατεία Βικτωρίας, ώρα 19:00

contact:noreexnt_19@riexseup.net

blog: https://norent19.noblogs.org/


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συμμετέχουμε στη διαδήλωση για τα νοίκια και τη στέγαση την Παρασκευή 26/06, στις 7 μμ στην πλ. Βικτωρίας.

Ούτε εξώσεις, ούτε Airbnb, κατάληψη να κάνουμε σ'ολόκληρη τη γη.

Συνέλευση κατοίκων Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου

πηγή : https://syneleysikatoikwnvkp.espivblogs.net/2…


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Solidarity With Migrants

-Αύριο, Πέμπτη, καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση στη Πλατεία Πρωτομαγιάς (θεατράκι) στις 6.30 μμ.

-Την Παρασκευή καλούμε στις 7 μμ στη Πλατεία Βικτώριας σε συγκέντρωση και διαδήλωση απαιτώντας τη στέγαση όλων μέσα στις πόλεις, ντόπιων και μεταναστών/στριών, ενάντια στον εκβιασμό των ενοικίων και των εξώσεων.

Μπλοκάρουμε τον πόλεμο που διεξάγει το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών/στριών για ανοιχτά σύνορα, χαρτιά, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση και ελευθερίες για όλες και όλους.

Πηγή: https://www.facebook.com/solidaritymigrants/p…


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Νομάδες - Εργατική συνέλευση από στα βορειανατολικά

Στηρίζουμε την διαδήλωση για τη στέγαση και τα νοίκια, την Παρασκευή 26/06 στις 19:00, πλ. Βικτωρίας που διοργανώνει η συνέλευση ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο unrealestate.noblogs.org

Πηγή: https://nomades.espivblogs.net/2020/06/25/dia…


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Οι καταλήψεις ρίχνουν τα νοίκια - κάλεσμα στήριξης στην «Διαδήλωση για τα νοίκια και τη στέγαση»

Στηρίζουμε τη «Διαδήλωση για τα νοίκια και τη στέγαση» από τη «συνέλευση ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου, σήμερα στις 19.00 στην πλατεία Βικτωρίας. ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ - ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Σήμερα, Παρασκευή 26/06, τα ξημερώματα, έγινε επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης Δερβενίων 56.

«Το μητροπολιτικό κέντρο είναι "πόλεμος", είναι μια διαρκής διαδικασία αντιπαράθεσης μεταξύ φτωχοποιημένων και πλεονάζοντων πληθυσμών από τη μία, και επιχειρηματιών εστίασης, τουρισμού, real estate και μπάτσων από την άλλη, με σκοπό τον εξευγενισμό και την πλήρη τουριστικοποίησή του. Μία διαδικασία αντιπαράθεσης από την οποία επιβάλλεται να απουσιάζουν οι καταλήψεις, ως εστίες αγώνα, αλλά και ως παραδείγματα αυτοοργάνωσης και κάλυψης των αναγκών μας, ντόπιων και μεταναστών».

Οι καταλήψεις είναι τα σπίτια του αγώνα. Είναι το ζωντανό ανάχωμα στα σχέδια για μια πόλη ασφυκτικά γεμάτη με ενοικιαζόμενα τουριστικά διαμερίσματα, εξευγενισμένες περιοχές, ειδικές ζώνες εμπορίου και τουρισμού, με τους εκμεταλλευόμενους και τις καταπιεσμένες εκτοπισμένες στην περιφέρεια του αστικού ιστού. Οι καταλήψεις δίνουν ένα δυνατό παράδειγμα απέναντι στον εκβιασμό του ενοικίου, και όσο υπάρχουν θα οριοθετούν προς τα κάτω το κόστος του πιο μεγάλου μας εξόδου, αυτού της στέγης.

Στηρίζουμε τη «Διαδήλωση για τα νοίκια και τη στέγαση» από τη «συνέλευση ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου, σήμερα στις 19.00 στην πλατεία Βικτωρίας.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ - ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

κατάληψη Δερβενίων 56,

26/06/2020

Μικροφωνική: Σάββατο 27/6, 12:00, Καλλιδρομίου & Μπενάκη, στη λαϊκή των Εξαρχείων

Μικροφωνική-Συγκέντρωση: Τρίτη 30/6, 19:00, πλατεία Εξαρχείων

Θα ενημερώσουμε άμεσα για ανοιχτή συνέλευση και επιπλέον δράσεις

Η προηγούμενη ανακοίνωση της κατάληψης εδώ

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1605979/


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ανταποκριση από μια επαναστατημενη γειτονιά / Response from the rebellious neighborhoods

Ανταποκριση από μια επαναστατημενη γειτονιά / Response from the rebellious neighborhoods

Response from the rebellious neighborhoods

Due to the events in Exarcheia today and impending court decision we call people to attend the Plateia Victoria demonstration at 7pm, keep watch for immediate statements from Dervenion 56 and be present in the neighborhood and squares of the contentious neighborhoods.

We expect the landscape to change drastically from today. Prepare for the unknown.

- Obsidian

Ανταποκριση από μια επαναστατημενη γειτονιά

Λόγω των σημερινών γεγονότων στα Εξάρχεια και την Ευελπίδων, καλούμε σε συμμετοχή στην πορεία στην πλατεία Βικτωρίας στις 7 το απόγευμα. Ταυτόχρονα, παρακολουθουμε τις εξελίξεις στην δερβενιων 56, τη γειτονιά, και κάθε εξεγερσιακη γειτονιά.

Θεωρούμε πως το τοπίο θα αλλάξει δραστικά από σήμερα και στο εξής. Μένουμε σε ετοιμότητα για ο, τι κι αν συμβεί.

Οψιδιανος

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1605980/