Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 στις 18.00

Συλλογικό καφενείο [ENG, FR, TR]

Συλλογικό καφενείο στα προσφυγικά [ENG, FR, TR]

Τοποθεσία: Αθήνα / Προσφυγικά - Λ. Αλεξάνδρας - 1ο Block

[GR] Το συλλογικό καφενείο είναι μία καινούρια δομή, με σκοπό την ύπαρξη ενός χώρου συνάντησης των ανθρώπων της γειτονιάς στο δημόσιο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί αφενός την περεταίρω συλλογικοποίηση μας και τη γνωριμία μας με τον κόσμο της γειτονιάς, αφετέρου είναι μία απάντηση στη σύγχρονη ερημοποίηση των γειτονιών, όπου όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, δε γνωρίζουν ή αντιμετωπίζουν καχύποπτα τους γείτονές τους και παλεύουν μόνοι με τα καθημερινά προβλήματα της σύγχρονης καπιταλιστικής ζωής.

Πέρα από το σπάσιμο της ιδιώτευσης και της απομόνωσης, το συλλογικό καφενείο είναι και στην πρώτη γραμμή της άμυνας της γειτονιάς. Όχι μόνο χωροταξικά καθώς βρίσκεται στο πρώτο Block (Λ.Αλεξάνδρας), αλλά και γιατί μέσα από την έμπρακτη κατάληψη του κοινωνικού εδάφους, γίνεται ορατή η συνεχής μας παρουσία στη γειτονιά, έχουμε εποπτεία των κινήσεων των μπάτσων μέσα και γύρω από τη γειτονιά και αποτελεί και ένα μήνυμα παρουσίας και συλλογικού αγώνα απέναντι στο κράτος.

Τα οφέλη του συλλογικού καφενείου είναι πολλαπλά. Αρχικά, πρόκειται για μία δομή που συνδέεται τόσο με τη δομή των συλλογικών φούρνων όσο και με τη δομή του skipping (συλλογή φαγητού από τη λαική) γιατί υπάρχει ψωμί και χυμοί, που προέρχονται από τις εν λόγω δομές. Επίσης, στο κιόσκι (συλλογικό καφέ) λειτουργεί ανοιχτή βιβλιοθήκη και είναι ένα πεδίο συζήτησης, συνάντησης και πολιτικής ζύμωσης. Ταυτόχρονα, είναι ένας τρόπος να εμπλέκονται όλοι οι άνθρωποι της γειτονιάς στις συλλογικές εργασίες και αποτελεί ένα χώρο προώθησης της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας.

Ο στόχος μας είναι να ανοίγουμε το κιόσκι καθημερινά, να έχουμε περισσότερο υλικό για τη βιβλιοθήκη, να έχουμε ένα ζωντανό μέρος συνάντησης και αγώνα. Σκόπος είναι να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό έδαφος αλληλεγγύης, που θα αποτελέσει ανάχωμα στην επέλαση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της κρατικής καταστολής.

Καλούμε όλες και όλους κάθε Πέμπτη και Κυριακή 18:00 - 22:00 στο κιόσκι της γειτονιάς μας.

- ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

- 10 100 1000άδες ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ Σ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΗΨΗΣ

[ENG] The collective café is a new structure, which aims to be a public meeting place for the people of the neighborhood. This serves both our aims of further collectivization and our acquaintance with the world of neighborhoods. It is a response to the modern desertification of neighborhoods under capitalism, where everyone is locked in their homes, not knowing those who live around them, and struggling with their daily problems alone.\

In addition to breaking loneliness and isolation, the collective café is also at the forefront of neighborhood defense. Not only in a spatial sense, since it's in the first Block [Alexandra's avenue], but also because through the practical occupation of social land, our continuous presence in the neighborhood is visible. We can therefore monitor the movements of the cops in and around the neighborhood and constitute a presence and a collective struggle against the state.

The benefits of a collective café are many. First, it is a structure that is linked both to the structure of the collective ovens and to the structure of skipping through which we produce bread and fruit juice. There is also an open library in the kiosk (collective café) and it is a forum for discussion, meeting and political fermentation. This is a way for all people in the neighborhood to get involved in collective work and is a place to promote initiative and creativity.

Our goal is to open the kiosk on a daily basis, to have more library material, and to establish a meeting place for communication and struggle. The aim is to create a social space of solidarity, which will be an antidote to the spread of capitalist barbarism and state repression.

We invite everybody every Thursday and Sunday from 18:00 to 22:00 to our neighborhood kiosk.

- WE STAND TOGETHER, COLLECTIVE STRUGGLE FOR HOUSING

- 10 100 1000 SQUATS, AGAINST A WORLD OF REPRESSION AND DECAY

[FR] Le café collectif est une nouvelle structure qui a vocation à devenir un nouvel espace de rencontre pour les gens du quartier. Il servira ainsi le double objectif d'aller vers plus de collectivisation et de rapprocher les gens de l'extérieur et de l'intérieur du quartier. C'est une réponse à la désertification moderne des quartiers engendrée par le capitalisme, qui nous enferme chacun chez soin, sans ni même connaitre nos voisins, et nous laissent seul face aux problèmes du quotidien.

En plus de briser la solitude et l'isolement, le café collectif est aussi à l'avant-poste de la défense du quartier. Non seulement d'un point de vue spatial puisqu'il se situe dans le premier bloc (sur l'avenue Alexandra), mais aussi parce qu'au travers de l'occupation pratique de territoire social, notre présence continue dans le quartier est visible. Nous pouvons par conséquent surveiller les mouvements des forces de l'ordre dans et autour du quartier et représenter une présence et une communauté de lutte contre l'État.

Les bénéficies du café collectif sont pluriels. Premièrement, c'est une structure qui est liée à celle des fours collectifs et à celle de la récup du marché au travers desquelles nous produisons du pain et du jus de fruit. Il y a aussi une bibliothèque ouverte dans le kiosque (café collectif) et c'est un forum de discussion, de réunion et de fermentation politique. C'est un moyen pour toutes les personnes du quartier de s'impliquer dans des tâches collectives et c'est un lieu où promouvoir prise d'initiative et créativité.

Notre but est que le kiosque soit ouvert tous les jours, d'ajouter plus d'éléments à la bibliothèque et d'établir un espace de rencontre pour communiquer et lutter. Le but est de créer un espace social solidaire qui sera un antidote contre la propagation du barbarisme capitaliste et de la répression étatique.

Nous vous invitons tous chaque Jeudi et Dimanche de 18:00 à 22:00 au kiosque du quartier.

- ENSEMBLE NOUS SOMMES SOLIDAIRES, LUTTE COMMUNE POUR LE LOGEMENT

- 10 100 1000 SQUATS, CONTRE UN MONDE DE RÉPRESSION ET DE POURRITURE

[TR] Kolektif kafe, mahalle insanları için buluşma noktası olma amacı olan yeni bir yapı. Bu yapı, amaçlarımızdan olan kolektif yaşama ve mahalleyi dışardaki insanlarla buluşturmaya hizmet ediyor. Ve aynı zamanda insanların kendilerini evlerine kitlediği, etraflarında kimin yaşadığını bilmeden, günlük yaşam sorunlarıyla yalnızca mücadele ettiği mahallelerin kapitalizm altında çölleşmesine bir tepkidir.

Yalnızlığın kırılması ve izolasyona ilave olarak ayrıca kolektif kafe mahalle savunmasının ön safıdır. Yalnızca mekansal anlamda değil - Aleksandras Bulvarı üzerinde olduğu için değil-, ayrıca sosyal alanın işgal edilmesi sayesinde devam eden varliğımız da görünür halde. Bu sayede polislerin mahalle içindeki ve etrafındaki hareketlerini izleyebilir, varolabiliriz ve devlete karşı kolektif olarak mücadele edebiliriz.

Kolektif Kafe'nin çok fazla faydası var. Birincisi bu yapı ekmek ürettiğimiz Kolektif Fırın'a ve meyve suyu ürettiğimiz Skipping'e [mahalle pazarından satılmayacak ürünlerin toplanması] bağlıdır. Ayrıca Kafe'de tartışmalar , buluşmalar ve politik dönüşüm için bir forum olan açık kütüphane var. Ayrıca kolektif kafenin kendisi mahalledeki insanları kolektif işlere dahil etmek , yaratıcılığı ve inisiyatifi arttırmak için bir yol.

Bizim amacımız Kafe'mizi her gün açmak, daha fazla kütüphane materyaline sahip olmak , iletişim ve mücadele için bir buluşma mekanı oluşturmak. Hefimiz barbar kapitalizmin yayıłmasına karşı panzehir olacak bir dayanışma mekanı yaratmak.

Herkesi her perşembe ve pazar günleri saat 18.00 ile 22.00 arası mahallemizin Kolektif Kafe'sine davet ediyoruz.

- Birlikte direniyoruz, barınma hakkı için kolektif mücadele.

- Baskı ve çürüme dünyasına karşı, 10 100 1000 işgal.

Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών(ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ)

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/82559/