Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 17.00

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Ο Ασκός του Αιόλου" & συζήτηση

Παρασκευή 9/ 4 στις 17:00 , Προκάτ
Προβολή ντοκιμαντέρ «Ασκός του Αιόλου»

Ενάντια στην ευκαιριακή «φύτευση» αιολικών πάρκων

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής γίνεται ολοένα και πιο έντονη, ενώ συνδέεται συχνά με το θέμα των ΑΠΕ(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Οι τομείς που επηρεάζονται άμεσα από ένα τέτοιο ζήτημα είναι τόσο περιβαλλοντικής, όσο και οικονομικής φύσεως. Πριν περίπου ένα χρόνο και εν μέσω πανδημίας ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που δυσχεραίνει το ήδη σαθρό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος.

Το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για περιοχές Natura, την μείωση του χρόνου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και την θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τα αιτήματα αδειοδότησης. Παράλληλα ενεργοποιείται ο θεσμός των ιδιωτών πιστοποιημένων αξιολογητών και επεκτείνεται η ισχύς της περιβαλλοντικής άδειας από 10 στα 15 χρόνια. Καταργείται η άδεια παραγωγής για τις ΑΠΕ και αντικαθίσταται από Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά από αυτοποιημένη διαδικασία ελέγχου, καθώς ορίζεται περιβαλλοντική απαλλαγή για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μέχρι 60KW και για υβριδικούς σταθμούς μέχρι 100KW. Θεσμοθετείται η ζωνοποίηση των περιοχών Natura, ενώ ταυτόχρονα αναδιαμορφώνονται οι δασικοί χάρτες χαρακτηρίζοντας περιοχές οικιστικές ή μη ως δασικές εκτάσεις αφαιρώντας κάθε δικαίωμα γνώμης της τοπικής κοινωνίας για πιθανή εγκατάσταση ρυπογόνας δραστηριότητας στην περιοχή τους. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο η κατάργηση της προστασίας των περιοχών Natura και της αυτοτέλειας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σημαίνει και την καταστροφή των οικοσυστημάτων τους.

Πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές απαιτεί την αποψίλωση δασικής έκτασης και ανατίναξη εδάφους με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για το φυσικό τοπίο, καθώς και την εκτεταμένη χρήση τσιμέντου προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά εξοπλισμού και η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Λόγω της υψηλής τάσης τους και της θέσης τους προκαλούν τον θάνατο ενός πολύ μεγάλου αριθμού πουλιών κάθε χρόνο. Τα συνθετικά και ορυκτά έλαια, που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση τόσο των γιγαντιαίων περιστρεφόμενων πτερύγων όσο και για τη συντήρηση των υδραυλικών τμημάτων τους, θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικά και αποδομούνται πολύ δύσκολα σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης μετά τη λήξη της προθεσμίας λειτουργίας τους παραμένουν ένα σάπιο κουφάρι χωρίς να προβλέπεται η απομάκρυνσή τους. Μέχρι σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας έχει επιχειρηθέι και σε ορισμένα επιτευχθέί με τις ευλογίες του κράτους η εγκατάσταση αιολικών παρκών εγείροντας κύμα αντιδράσεων από τις τοπικές κοινότητες(Άγραφα, Σαμοθράκη, Τήνος, Σκύρος). Οι αντιδράσεις αντιμετωπίζονται με καταστολή από πλευράς κράτους εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Πλέον η απειλή έφτασε και στο κατώφλι μας, καθώς γίνεται συζήτηση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στην περιοχή του Λειβαδίτη, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς της Ροδόπης, που ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Την ίδια στιγμή που εκκρεμεί η αδειοδότηση εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην περιοχή του Τσαλ(Αχλαδόβουνο).

Οι ΑΠΕ αποτελούν ένα θελκτικό πεδίο κερδοφορίας για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Εταιρείες που με τον κύκλο εργασιών τους, προκαλούν τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, επικαλούνται την οικολογική ευαισθησία, απορροφούν τεράστια ποσά ως επιχορηγήσεις και οικοδομούν αιολικά και υβριδικά πάρκα. Mε αυτόν τον τρόπο το μεγάλο κεφάλαιο με την βοήθεια του κράτους , καταστρέφει τους άλλους τομείς της οικονομίας όπως ο πρωτογενής και ο τουρισμός, ενώ ταυτόχρονα διαλύονται οι όροι επιβίωσης των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζόμενων της περιοχής. Η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ εντός του καπιταλισμού δεν καλύπτει τις ανάγκες του λαού σε ρεύμα, αλλά στηρίζει μία βιομηχανία που λειτουργεί σε βάρος της ανθρωπότητας. H οικονομική επιβάρυνση φαίνεται στα τιμολόγια της ΔΕΗ και στα πάγια ρεύματος, που συνδέονται άμεσα με τις επενδύσεις στην παραγωγή του ρεύματος.

Η αιολική ενέργεια αυτή καθαυτή δεν έχει αρνητικό πρόσημο για το περιβάλλον και την ανθρωπότητα. Αντίθετα θα μπορούσε να την απαλλάξει από ρυπογόνες μορφές παραγωγής ενέργειας, εφόσον η χρήση της επιτυγχάνονταν με μικρές στοχευμένες μονάδες ανά κοινότητα, με την σύμφωνη γνώμη αυτής, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ίδιας και με μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπλέον άλλου τύπου εναλλακτικές ΑΠΕ, όπως τα φωτοβολταϊκά θα ήταν αποδοτικότερες, ενώ θα εντάσσονταν στον αστικό χώρο κι όχι σε φυσικό περιβάλλον, σε περιοχές ειδικότερα που δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αλλιώς. Είναι φανερό πως η «πράσινη» ανάπτυξη και η προώθησή της δεν έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά την επέκταση των πεδίων κέρδους για τα συμφέροντα των λίγων.

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ

Ανοιχτή Συνέλευση Βάσης

Friday 9 / 4 at 17:00, Prokat Viewing documentary ′′ Askos of Aeolian ′′ Against the opportunistic ′′ planting ′′ of wind farms In recent years the debate about the problem of climate change has become increasingly intense, while is often linked to the issue of RES (renewable energy). The areas directly affected by one such an issue is of both environmental and economic nature. About a year ago and in the midst The bill that makes the already flimsy framework for environmental protection has been passed. The environmental bill, among others, provides for the revision of the institutional framework for areas Natura, reducing the time of environmental licensing and establishing exclusive deadlines for the licensing requests. At the same time the institution of private certified assessors is activated and the validity of the environmental permit is expanding from 10 to 15 years. Production license for RES is abolished and replaced by a Certificate of Electricity Producer after an automated inspection procedure, as an environmental discharge is set for wind power stations up to 60 KW and for hybrid stations up to 100 KW. The zoning of Natura areas is established while at the same time forest maps are reshaping describing areas as residential or non-forest areas removing every right of opinion of the local community to possible install polluting activity in the area Them. At the environmental level the abolition of protection of Natura areas and the body s' self-determination Management of Protected Areas also means destroying their ecosystems. More specifically the installation of wind farms on the peaks requires deforestation and ground blast with irreversible effects on the natural landscape, as well as extensive use of cement in order to achieve the transport of equipment and installation of wind turbines. Because of the high Their trend and position cause the death of a very large number of birds each year. The synthetic ones and mineral oils, used to lubricate both giant rotating wings and for the maintenance of their plumbing departments, they are considered highly toxic and are very difficult to deconstruct natural environment conditions. Also after the expiry of their deadline of operation, they remain a rotten one carcass without foreseen their removal. To this day in many parts of Greece, it has been operational and in some achievements with the blessings of the state the installation of wind farms raising a wave of reactions from local communities (Agrafa, Samothrace, Tinos, Skyros). Reactions are treated by suppression in terms of state serving the interests of big capital. Now the threat has also reached our doorstep, as there is a discussion about wind turbine installation in the area of Livaditis, inside the Rodopi Mountain Range National Park, belonging to the Natura 2000. network of protected areas moment the permit for wind farms in the area of Chal (Ahladovino) is pending. RES are a desirable profitability field for private capital. Companies that with turnover they cause huge impact on the environment, cite ecological sensitivity, absorb huge amounts as grants and build wind and hybrid parks. This way the big one capital with the help of the state, destroys other sectors of the economy like primary and tourism, while at the same time the conditions of survival of self-employed and its employees are being disbanded In the area. Energy production through RES within capitalism does not meet the needs of the people in electricity, but supports an industry that works against humanity. The financial burden is shown on the PPC tariffs and electricity fixed, directly linked to investments in electricity production. This wind energy itself has no negative sign for the environment and humanity. Instead they will it could rid it of polluting forms of energy production, if its use was achieved by small target units per community, with their agreement, serving the needs of themselves and with little environmental impact. In addition to another type of alternatives RES, like PV would be more efficient, while they would be part of urban space rather than natural environments, in areas in particular that do not they could be used otherwise. It is obvious that ′′ green ′′ growth and its promotion does not exist as the aim of protecting the environment, but expanding the fields of profit for the interests of the few. NEITHER IN LEIVADITIS OR ANYWHERE FREE MOUNTAINS WITHOUT AEOLICS Open Base Assembly

πηγή : https://www.facebook.com/permalink.php?story_…