Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στις 16.00

Συνάντηση της δομής γλωσσών, βιβλιοθήκης, μεταφράσεων

[GR+EN] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 10-16/10

Τρίτη: 4-7μμ Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας και οργανωσή της

Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή θα έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού που ήδη υπήρχαν, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

Ελάτε να γνωριστούμε και να οργανώσουμε την κάλυψη των αναγκών μας συλλογικά, αυτοοργανωμένα, οριζόντια.

Τετάρτη: 6.30μμ Συνέλευση Solidarity with Migrants

Το Solidarity with Migrants συνεχίζει τις τακτικές συνελέυσεις του, Τετάρτες 6.30μμ

Πέμπτη: 4-7μμ Συνάντηση της δομής γλωσσών, βιβλιοθήκης, μεταφράσεων

Καλούμε σε συνάντηση όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της βιβλιοθήκης της κατάληψης, να συμμετέχουν σε μαθήματα γλωσσών ή να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφράσεων. Θεωρούμε πώς μια πρώτη συνάντηση για όλα αυτά μαζί, για να δούμε την επικοινωνία και την πρόσβαση σε πληροφορία πιο συνολικά μέσα στην κατάληψη, αφού βρισκόμαστε σε μια γειτονιά που μιλάει τόσες διαφορετικές γλώσσες.

Για να γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με πολύγλωσσο υλικό, για να μάθουμε το ένα τους κώδικες επικοινωνίας του άλλου, για να μπορούμε να παρέμβουμε στη γειτονιά και να οργανωθούμε σε διάφορες γλώσσες.

8μμ Κόκτειλ-Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης του χώρου + 9μμ Προβολή της ταινίας "Μπάσταρδα της Ουτοπίας"

WEEKLY SCHEDUE OF ZIZANIA 10-16/10

Tuesday: 4-7pm Mutual aid structure assembly

We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat in order to meet each other and discuss how to organise its functions. The structure will run the kitchen, food distribution and the freeshop that already existed, while exploring ways of covering other needs as well.

Come to meet and organise the cover of our needs collectivelly, self-organised, horizontal.

Wednesday: 6.30pm Solidarity with Migrants Assembly

Solidarity with Migrants continues its regular open assemblies, Wednesdays at 6.30pm.

Thursday: 4-7pm Language/Library structure assembly

We invite anyone who is interested in formating the library of the squat, participating in language lessons or to help in the creation of a translation network. We think that a first meeting for all of these together, to consider the communication and access to information inside the squat in a more concrete way, since we are in a neighborhood that people speak so many different languages.

To fill our library with multilingual material, to communicate better with each other, to be able to address the neighborhood and organize together in different languages.

8pm Cocktail-Bar to financially support the space + 9pm Film Screening "Bastards of Utopia"

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Οκτωβρίου 22h