τι; :

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ζιζανίων - 8-14/11 Weekly Schedule of Zizania

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Ζιζανίων:

Τρίτη 9/11

4-7μμ Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας

Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή θα έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού που ήδη υπήρχαν, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

Ελάτε να γνωριστούμε και να οργανώσουμε την κάλυψη των αναγκών μας συλλογικά, αυτοοργανωμένα, οριζόντια.

6-9μμ Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο

Τετάρτη 10/11

6μμ Κοινωνική Συλλογική Κουζίνα

6-9μμ Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο

6.30μμ Συνέλευση Solidarity with Migrants

Πέμπτη 11/11

6μμ Συνάντηση της δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων

Καλούμε σε συνάντηση όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της βιβλιοθήκης της κατάληψης, να συμμετέχουν σε μαθήματα γλωσσών ή να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δικτύου μεταφράσεων. Θα είναι μια συνάντηση για όλα αυτά μαζί, για να δούμε την επικοινωνία και την πρόσβαση σε πληροφορία πιο συνολικά μέσα στην κατάληψη, αφού βρισκόμαστε σε μια γειτονιά που μιλάει τόσες διαφορετικές γλώσσες.

Για να γεμίζουμε τη βιβλιοθήκη μας με πολύγλωσσο υλικό, για να μάθουμε το ένα τους κώδικες επικοινωνίας του άλλου, για να μπορούμε να παρέμβουμε στη γειτονιά και να οργανωθούμε σε διάφορες γλώσσες.

6-9μμ Αυτοοργανωμένο Κομμωτήριο

Σάββατο 13/11

3μμ Συνάντηση δομής πολιτικων καφενείων

[ENG] This week's schedule for Zizania

Tuesday 9/11

4-7pm Mutual Aid Structure Meeting

We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat in order to meet each other and discuss how to organise its functions. The structure will run the kitchen, food distribution and the freeshop that already existed, while exploring ways of covering other needs as well.

Come to meet and organise the cover of our needs collectively, self-organised, horizontal.

6-9pm Self-Organized Barbershop

Wednesday 10/11

6-9pm Self-Organized Barbershop

6pm Vegan Social Kitchen

6:30pm Solidarity With Migrants Assembly

Thursday 11/11

6-9pm Self-Organized Barbershop

6-9pm Library, Language and Translation Structure Meeting

We invite anyone who is interested in formatting the library of the squat, participating in language lessons or to help in the creation of a translation network. This will be a meeting for all of these together, to consider the communication and access to information inside the squat in a more concrete way, since we are in a neighborhood that people speak so many different languages.

To fill our library with multilingual material, to communicate better with each other, to be able to address the neighborhood and organize together in different languages.

Saturday 13/11

3pm Political Kafenio Structure Meeting

πηγή : https://www.facebook.com/pg/ViktoriaSolidarit…