Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 στις 15.00

Κάλεσμα της Δομής Πολιτικού καφενείου / Call of the Political Kafeneio structure

[GR]

Κάλεσμα της Δομής Πολιτικού καφενείου

Η δομή πολιτικών καφενείων των Ζιζανίων είναι μια υπο διαμόρφωση ανοιχτήκαι αυτόνομη δομή της κατάληψης πιυ στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρουπολιτικών συζητήσεων εντός της κατάληψης- κατανοώντας ότι η μορφή των συνελεύσεων δεν είναι πάντα η πιο προσβάσιμη ή πιο κατάλληλη για τοσκοπό αυτό. Φανταζόμαστε έναν ανοιχτό χώρο όπου διάφορες ομάδες και ατομικότητες θα μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες, ερωτήσεις,εμπειρίες και πολιτικά σκεπτικά και να συνδιαλαγούν πάνω σε θέματασχετικά με τις ομάδες, τις ατομικότητες, το χώρο και το γενικότεροπολιτικό πλαίσιο, σε ένα συπεριληπτικό περιβάλλον.

Το σχέδιο μας είναι να αρχίσουμε τα πολιτικά καφενεία σε περίπου τρείςεβδομάδες και τα σταθεροποιήσουμε σε μια τακτική βάση. Όσον αφορά τημορφή, σκεφτόμαστε οι συναντήσεις να έχουν έναν χαλαρό συντονισμό, να αφορμούνται από μικρές εισηγήσεις ομάδων ή ατομικοτήτων, ανοιχτέςερωτήσεις, προβολές σύντομων ντοκιμαντέρ, παρουσιάσεις μπροσουρών, workshops ή οποιαδήποτε άλλη μορφή θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σεεπικοδομητικές συζητήσεις. Καθώς θέλουμε οι συζητήσεις να έχουν μια συνέχεια, προτείνουμε μεγάλες θεματικές οι οποίες θα περιλαμβάνουνμερικές συζητήσεις σε διάστημα κάποιων εβδομάδων, με προτεινόμενεςυπο-θεματικές.

Ως πρώτη προσπάθεια, θα θέλαμε να οργανώσουμε μια σειρά πολιτικών καφενείων με γενικό θέμα "Μετανάστευση και Άνθρωποι σε Κίνηση". Πιο συγκεκριμένα, θα μας ενδιέφερε να συζητήσουμε θεματικές όπως η ελευθερίακίνησης και τα εμπόδια σε αυτήν (σύνορα, επαναπροωθήσεις, διακίνησηανθρώπων..), η ζωή σε καθεστώς παρανομίας και η γενικότερη έννοια της "νόμιμης" ύπαρξης (περιθωριοποίηση, διοικητικοί έλεγχοι…), οι αυτοοργανωμένοι και κοινοί αγώνες (χτίσιμο κοινότητας και αυτοάμυνα, εργατικοί αγώνες…)

Καλούμε ομάδες και συλλογικότητες που θα ενδιαφέρονταν να συνδιοργανώσουν αυτή τη σειρά εκδηλώσεων ή να μοιραστούν ιδέες να έρθουνστη κατάληψη των Ζιζανίων (Φυλής Φερών) το σάββατο 13/11 και 20/11 στις 15:00. Εάν ενδιαφέρεστε ή έχετε ερωτήσεις και δεν μπορείτε να παρεβρεθείτε, επικοινωνήστε στο : poliextikokaf_exziz@riseexup.net

*σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο συζητήσεων κάτω από ταπολιτικά χαρακτηριστικά του χώρου, οπότε ρατσιστικές, σεξιστικές, ελιτίστικες, ομοφοβικές, τρανσφοβικές, τοξικοφοβικές, αναπηροφοβικές,εξουσιαστικές και άλλες καταπιεστικές συμπεριφορές και απόψεις δεν θαγίνονται ανεκτές."

---------------------------------

[ENG]

Call of the Political Kafeneio structure

The Zizania political kafeneio is currently being developed as an open autonomous structure that aims to create inside of the squat a favourable space for in-depth political discussions - understanding that the assembly format is often not the most accessible neither the mostsuitable for such purpose. We envision an open space where diverse groups and individuals will come to meet, exchange and share ideas,questions, experiences, political thoughts, and debate topics relevant to them, to the space and the wider political context in a respectful and inclusive environment.

We imagine starting the political kafeneios in about 3 weeks time andstabilising the events on a regular basis. Regarding the format, we are considering loosely moderated discussions impulsed whether with short introductions by groups or individuals, open questions, documentaryscreenings, brochure presentations, workshops and whatever other formatpeople think could lead to fruitful discussions. As we want to give space for continuity from one event to the next, we are proposing umbrella topics that would cover a few events in a row, with suggested sub-thematics for each.

As a first attempt, we would like to organize a first series of kafenios on the general topic of "Migration and People on the Move". Morespecifically, we would be interested in tackling thematics such as freedom of movement and its obstacles (border regimes, pushback, smuggling...), clandestinity and the general concept of legal existence (marginalization, administrative control, ...), self-organised and common struggles (community building and self-defense, working class struggles…).

We invite groups and individuals that might be interested to coorganise this series of events or share their thoughts to come to Zizania on Saturday 13/11 and 20/11 at 15:00. If you are interested or have questions but you are not able to come, feel free to email us at:poliextikokaf_exziz@riseexup.net

*we intend to create a safe space for discussion under the political characteristics of the space, so racist, sexist, classist, homophobic, transphobic, ableist, authoritarian and other oppressive speeches and practices will not be tolerated."

πηγή : email που λάβαμε στις 18 Νοεμβρίου 12h