Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση Κουκουτσιού

Tο «Κουκούτσι» είναι μια συλλογικότητα ατόμων, με βάση τη Σητεία, που θέλει να δημιουργήσει μια κοινότητα με σκοπό την κατάδειξη σημαντικών κοινωνικοπολιτικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που μας απασχολούν και βιώνουμε. Αυτό το επιδιώκουμε μέσα από ένα πεδίο ισότιμης συνάντησης, διαλόγου χωρίς ιεραρχία και κοινωνικούς αποκλεισμούς, προτάσσοντας μια σειρά συλλογικών, ανοιχτών δράσεων αλληλεγγύης, πολιτισμού, τέχνης και συλλογικής μάθησης.

Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη μας να βρούμε ένα κοινό σημείο συνάντησης όπου θα μπορούμε να αλληλεπιδρούμε ισότιμα και στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις αναπτύσσονται ελεύθερα και δημιουργικά με όρους κοινότητας και αλληλεγγύης. Το «Κουκούτσι» δεν ταυτίζεται με τις ατομικότητες που το απαρτίζουν, αλλά με τη φιλοσοφία και τους στόχους που το διέπουν καθώς και όποιον/α τους ενστερνίζεται ή θέλει να συνδιαμορφώσει σε αυτούς.

Το «Κουκούτσι» λειτουργεί μέσα από δύο ανοιχτές διαδικασίες, την ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση και τις ανοιχτές ομάδες δράσεων.

 • Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση:
 • Η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση αποτελείται από όποιον/α θέλει να συμμετέχει έμπρακτα και συμφωνεί με την ιδεολογία της συλλογικότητας ή/ και επιθυμεί να συνδιαμορφώσει σε αυτή.
 • Η συνέλευση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 19:00 στον Άλσος Χλουβεράκη.
 • Τα θέματα που διαχειρίζεται η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση και ο φόρτος διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες. Βασικά θέματα ενδιαφέροντος είναι η διασφάλιση της φιλοσοφίας και ο προγραμματισμός των δράσεων, διαχειριστικά ζητήματα (ομαλή λειτουργία συνέλευσης, επίλυση προβλημάτων) και η οικονομική διαχείριση.
 • Στα πλαίσια της ανοιχτής διαχειριστικής συνέλευσης ανοίγει διάλογος για διάφορα κοινωνικοπολιτικά θέματα που απασχολούν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και δημιουργείται χώρος ενημέρωσης και συζήτησης από άλλες συλλογικότητες, φορείς ή άτομα.
 • Για να πραγματοποιηθεί η συνέλευση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρευρίσκονται τουλάχιστον επτά συμμετέχοντες/ουσες. Αποφάσεις λαμβάνονται μέσω συζήτησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Αν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία, χρειάζεται να είναι σύμφωνα τα ⅔ των συμμετεχόντων/ουσών.
 • Η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών διέπεται από διαφάνεια, ειλικρίνεια, ισότητα και εμπιστοσύνη.
 • Ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες για την στήριξη των εκάστοτε δράσεων, μπορεί να λειτουργεί ελεύθερη συνεισφορά.

Ανοιχτές ομάδες δράσεων

 • Οι ανοιχτές ομάδες δράσεων διαμορφώνονται με σκοπό την οργάνωση και πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης δράσης, που έχει αποφασιστεί στην ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση και είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία της συλλογικότητας «Κουκούτσι».
 • Οι συναντήσεις των ομάδων είναι ανοιχτές καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, ωστόσο οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να δείχνουν συνέπεια και δέσμευση προς τους στόχους της ομάδας. Έχουν ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης.
 • Οι ομάδες καταγράφουν τα πρακτικά των συναντήσεών τους και η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση οφείλει να ενημερώνεται γι αυτά μέσω εκπροσώπησης τουλάχιστον ενός/μίας συμμετέχοντα/ουσας, που είναι καλό να εναλλάσσεται .
 • Οι ομάδες διέπονται από τις ίδιες αξίες που διέπουν όλη τη συλλογικότητα «Κουκούτσι» και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.

πηγή : https://www.facebook.com/koukoutsi.sitia
πηγή : email που λάβαμε στις 2 Σεπτεμβρίου 13h