τι; :

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

[23/01-29/01] Πρόγραμμα εβδομάδας Ζιζάνια - Zizania schedule

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 23/01-29/01. Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 23/01-29/01. Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

post image

ΤΡΙΤΗ

11:00 Μαθήματα Αγγλικών

18:30 Μάθημα Ελληνικών

Στα Ζιζάνια έχουμε μαθήματα αγγλικών και ελληνικών σε ένα περιβάλλον μάθησης που θα μοιραζόμαστε μαζί και θα είναι διαδραστικό, όπου προσπαθούμε να σπάσουμε το διαχωρισμό μεταξύ μαθήτριας και δασκάλας. Δεν είμαστε επαγγελματίες δασκάλες και πιστεύουμε ότι η διδασκαλία είναι μια μορφή αλληλεγγύης και ανταλλαγής δεξιοτήτων μεταξύ των ανθρώπων. Καλούμε τους μαθητές να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν θα λάβετε δίπλωμα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλα/ες/ους. Οι γλώσσες των συντονιστριών θα είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

19:00 Συνέλευση Solidarity With Migrants

ΠΕΜΠΤΗ

11:00 Μάθημα Ελληνικών

17:00-20:00 παιχνίδια με χαρτιά, δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, και ανοιχτή κατάληψη

19:00 Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στις εξώσεις

Είμαστε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Solidarity with Migrants, τα Ζιζάνια και ατομικότητες για την αντιμετώπιση των εξώσεων του προγράμματος ESTIA. Καλούμε τις μετανάστριες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν έξωση, τα αλληλέγγυα άτομα και τις συλλογικότητες που είναι ενεργά στους αγώνες για στέγαση, τη μάχη ενάντια στον εξευγενισμό, τις δομές αλληλοβοήθειας σε επίπεδο γειτονιάς καθώς και τον ευρύτερο αντιρατσιστικό αγώνα σε ανοιχτή συνέλευση στο Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Ζιζάνια (στη συμβολή των οδών Φυλής και Φερών).

20:30 Προβολή Ταινίας+ Συζήτηση+ Μπαρ

Προβολή της ταινίας "Transit Cafe", η οποία εξετάζει θέματα γυναικών που αγωνίζονται ενάντια στην πατριαρχία σε διάφορα στρώματα της ιρανικής κοινωνίας. Ταινία στα Φαρσί, υπότιτλοι στα Αγγλικά. Ακολουθεί συζήτηση για τις φεμινιστικές εξεγέρσεις στο Ιράν.

ΚΥΡΙΑΚΗ

14:00 Ημέρα οικειοποίησης Λόφου Στρέφη

Υποστηρίζουμε την εκδήλωση "Δυο χρόνια Ανοιχτή Συνέλευση για την Υπεράσπιση του Λόφου Στρέφη."

////////

[ENGLISH]

TUESDAY

11:00 English Class

18:30 Greek Class

In Zizania we are having English and Greek classes in a shared and interactive learning environment, where we try to break the divide between student and teacher. We are not professional teachers and we believe teaching is a form of solidarity and skill sharing between people. We invite students to help shape the lessons based on their needs. There are no formal requirements to participate and you will not receive a diploma. The classes are free and open to all people. The languages of the facilitators will be English

19:00 Solidarity With Migrants Assembly

THURSDAY

11:00 Greek Class

17:00-20:00 Card games, free shop, library, and open hours of Zizania

19:00 Open Assembly Against Evictions

We are an initiative from Solidarity with Migrants, Zizania and individuals that have come together to organise against evictions from the ESTIA housing program. We call those facing evictions, solidarians and collectives organising around housing, gentrification, neighbourhood mutual aid and the broader anti-racist struggle to an open assembly in Zizania (Fylis-Feron).

20:30 Movie Screening+ Discussion+ Bar

Screening of the film "Transit Cafe", which looks at themes women struggling against patriarchy in different layers of Iranian society. Film in Farsi, subtitles in English. Followed by a discussion of the feminist uprisings in Iran.

SUNDAY

14:00 Strefi Hill appropriation day

We support the event "Two Years of Open Assembly in Defense of the Strefi Hill."

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1623329/