Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 19.00

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον εξεγερμένο γαλλικό λαό

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΑΟ

Συγκέντρωση Τετάρτη 22 Μάρτη στις 7μμ στη Γαλλική πρεσβεία

Η εργατική τάξη, ο λαός και η νεολαία της Γαλλίας εξεγείρεται με αφορμή την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Η εργατική τάξη της Γαλλίας έχει δώσει και στο παρελθόν σκληρές μάχες ενάντια στη μεθοδευμένη υποτίμηση της ζωής της εν μέσω δομικής κρίσης του συστήματος.

Η όλο και αυξανόμενη εξαθλίωση των λαών της Ευρώπης έπειτα από την έναρξη της Ρωσο-ΝΑΤΟϊκής σύγκρουσης στην Ουκρανία έχει ως αιτία την πάσει θυσία νίκη των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ απέναντι στο Ρώσικο καπιταλιστικό κράτος.

Η Γαλλία ως μητροπολιτικό κέντρο του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού και η αστική της τάξη ως άμεσα εμπλεκόμενη σε αυτή τη σύγκρουση (και μέσω τον τεράστιων συμβολαίων που εξασφαλίζει για την πολεμική της βιομηχανία) συνθλίβουν την εργατική τάξη, το λαό και τη νεολαία της χώρας για να «βγάλουν τα σπασμένα» της δομικής κρίσης του καπιταλιστικού - ιμπεριαλιστικού συστήματος.

Οι μαχητικές, πολύμορφες και μαζικές διαδηλώσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή αποκρυσταλλώνουν άμεσα την αμφισβήτηση ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζει το αστικό πολιτικό σύστημα και ειδικότερα ο Μακρόν ενώ παράλληλα στέκονται απέναντι στη Γαλλική ιμπεριαλιστική αποικιοκρατική μηχανή.

Ο λαός της Γαλλίας, με τη μακρά ιστορία εργατικών - λαϊκών διεκδικήσεων και ταξικών συγκρούσεων, δεν ξεχνά. Αναπολεί και προπαγανδίζει την Γαλλική Επανάσταση, την Παρισινή Κομμούνα και τον Μάη του '68. Βγαίνει στον δρόμο και συγκρούεται πολιτικά και υλικά με την αστική πολιτική και το σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την εργατική τάξη, τον λαό και τη νεολαία της Γαλλίας που εξεγείρεται ενάντια στη Γαλλική κυβέρνηση και την πολιτική της, εμπνεόμαστε από τους αγώνες τους, προπαγανδίζουμε και επιζητούμε τη νίκη της εξέγερσης, μια νίκη που θα αποτελέσει νίκη για όλους τους λαούς της Ευρώπης που συνθλίβονται κάτω από την μπότα του καπιταλισμού - ιμπεριαλισμού.

Καλούμε την εργατική τάξη, το λαό και τη νεολαία της χώρας μας σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον εξεγερμένο Γαλλικό λαό την Τετάρτη 22 Μάρτη στις 19:00 στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΑΟ

ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΚΑΤΩ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ

ΚΑΤΩ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Η ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

Πολιτικός Χώρος ''Ηλέκτρα Αποστόλου''

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/90444/


Solidarity to the rebellious French people

The working class, the people and the youth of France are revolting as the bourgeois government raises the retirement age from 62 to 64 years.

In the course of every structural crisis of the system, the working class of France has fought hard battles in the past against the methodical devaluation of its life.

The cause of the growing impoverishment of the peoples of Europe as the Russian-NATO conflict escalates in Ukraine is the victory at all costs of the US, NATO and EU imperialists against the Russian capitalist state.

France, a country which is a major metropolitan center of European imperialism, and its bourgeoisie which is directly involved in this conflict (as it has signed huge contracts that secure and assist its war industry) are crushing the working class, the people and the youth of the country making the people pay the structural crisis of the capitalist-imperialist system.

The combative, multifaceted and mass demonstrations that are taking place right at this moment in the streets of Paris directly challenge the aggressive policies implemented by the bourgeois political system and in particular Macron and simultaneously stand against the French imperialist colonial machine.

The people of France, with a long history of labour-popular claims and class conflicts, do not forget. They recall and propagate the French Revolution, the Paris Commune and May 1968. They take to the streets and clash politically and materially with the politics of the bourgeoisie and the system of exploitation and oppression.

We stand in solidarity with the working class, the people and the youth of France who are revolting against the French government and its policies. We are inspired by their struggles, we propagate and seek the victory of the revolt, a victory that will be a victory for all the people of Europe that are crushed under the boot of capitalism-imperialism.

We call for the working class, the people and the youth of our country to demonstrate in solidarity with the revolted French people on Wednesday, March 22 at 19:00 at the French Embassy in Athens.

SOLIDARITY TO THE REBELLIOUS FRENCH PEOPLE

THE DEMANDS OF THE WORKING CLASS AND THE PEOPLE OF FRANCE SHALL BE VICTORIOUS

DOWN WITH THE US - NATO - EU IMPERIALIST AXIS

DOWN WITH THE FRENCH COLONIAL MACHINE

INTERNATIONAL SOLIDARITY IS OUR WEAPON

Political Space »Electra Apostolou»

πηγή : https://apotispithastifloga.wordpress.com/202…


Solidarité avec le peuple français en révolte

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE FRANÇAIS RÉVOLTÉ
Rassemblement mercredi 22 mars à 19h à l'Ambassade de France à Athènes


La classe ouvrière, le peuple et la jeunesse de France se révoltent contre l'augmentation de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.


La classe ouvrière française s'est battue par le passé contre la dévalorisation méthodique de sa vie dans un contexte de crise structurelle du système.


L'appauvrissement des peuples d'Europe suite au début du conflit russo-OTAN en Ukraine est la cause de la victoire impérialiste des impérialistes américains, de l'OTAN et de l'UE sur l'État capitaliste russe, à n'importe quel prix.


La France, en tant que centre métropolitain de l'impérialisme européen, et sa bourgeoisie, directement impliquée dans ce conflit (et à travers les énormes contrats qu'elle obtient pour son industrie de guerre), écrasent la classe ouvrière, le peuple et la jeunesse du pays afin de «compenser» la crise structurelle du système capitaliste-impérialiste.


Les manifestations militantes, diverses et massives qui ont lieu en ce moment cristallisent directement la contestation contre les politiques mises en œuvre par le système politique bourgeois et Macron en particulier, tout en se dressant contre la machine colonialiste impérialiste française.


Le peuple de France, avec sa longue histoire de revendications ouvrières - populaires et de conflits de classe, n'oublie pas. Il se souvient et propage la Révolution française, la Commune de Paris et Mai 68. Il descend dans la rue et s'oppose politiquement et matériellement à la politique bourgeoise et au système d'exploitation et d'oppression.


Nous sommes solidaires de la classe ouvrière, du peuple et de la jeunesse de France qui se soulèvent contre le gouvernement français et sa politique, nous sommes inspirés par leurs luttes, nous propageons et recherchons la victoire du soulèvement, une victoire qui sera une victoire pour tous les peuples d'Europe écrasés sous la botte du capitalisme-impérialisme.


Nous appelons la classe ouvrière, le peuple et la jeunesse de notre pays à se rassembler en solidarité avec le peuple français en révolte le mercredi 22 mars à 19h00 à l'Ambassade de France à Athènes.


SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE FRANÇAIS EN RÉVOLTE


VICTOIRE DES REVENDICATIONS DE LA CLASSE OUVRIÈRE ET DU PEUPLE FRANÇAIS


À BAS L'AXE IMPÉRIALISTE USA - OTAN - UE


À BAS LA MACHINE COLONIALE FRANÇAISE

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE EST NOTRE ARME


Espace politique «Electra Apostolou»

πηγή : https://apotispithastifloga.wordpress.com/202…