Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στις 18.00

Μάθημα σύγχρονου χορού με τον Χρήστο

Μάθημα σύγχρονου χορού με τον Χρήστο - Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, 18:00-20:00

00

-CONTEMPORARY/ΣΥΓΧΡΟΝΟ-
EN-Contemporary dance is a form of art by birth "revolutionary", as it was conceived as a need of

freedom and expression, the tight structure frames and conservatism of ballet for some, were of an
opposition towards the real human nature. It contemplates the process of the action, the self awareness
of a body in movement, its harmonization with the rythm even when standing still, in the outer side.


GR-Ο Σύγχρονος χορός είναι μια μορφή τέχνης εν τη γενέσει "επαναστατική", δημιουργήθηκε ως ανάγκη
ελευθερίας και έκφρασης, καθώς οι αυστηρές δομές και ο συντηρητισμός του μπαλέτου για κάποιους,
έρχονταν σε αντίθεση με την πραγματική ανθρώπινη φύση.
Αναλογίζεται τη διαδικασία της δράσης, την αυτογνωσία ενός σώματος σε κίνηση, την εναρμονισή του
με τον ρυθμό ακόμα κι όταν εξωτερικά μένει ακίνητο.

-CLASSES/ΜΑΘΗΜΑΤΑ-
EN-The process is of 90 minutes duration, where through movement instructions, moving patterns and

choreographic compositions, we develope a dancing vocabulary and discover new ways of expression,
exploring inner aspects of our selfs that remain unknown. Aim is the harmonization of the individual with
the circumstances that happen to find himself in, either with circumstanecs that are suggested to get
involved into, bringing us closer to our natrural identity.


GR-Η διαδικασία είναι διάρκειας 90 λεπτών, όπου μέσα απο κινητικές οδηγίες, κινητικά μοτίβα και
χορογραφικές συνθέσεις αναπτύσσουμε το χορευτικό μας λεξιλόγιο και ανακαλύπτουμε τρόπους και
οδούς έκφρασης, εξερευνώντας εσωτερικές πτύχες του εαυτού μας που παραμένουν άγνωστες. Στόχος είναι η
εναρμόνιση του ατόμου με τις συνθήκες στις οποίες τυχαίνει να βρίσκεται ή στις οποίες του προτείνεται
να συμμετέχει, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στη φυσική μας ταυτότητα.

-LEVEL/ΕΠΙΠΕΔΟ-
EN-The level of the class is open, as the process adapts itself to the potential of the participants,

suggesting alternative ways of approach and execution, depending the convenience either adversity that
can appear in personal matters.


GR-Το επίπεδο των μαθημάτων είναι ανοιχτό καθώς η διαδικασία προσαρμόζεται στις δυνατότητες των
συμμετεχόντων, προτείνοντας εναλλακτικές οδούς επεξεργασίας και εκτέλεσης, αναλόγως την ευχέρεια ή τη δυσκολία του καθενός προσωπικά.

-PROGRAM/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

EN- Monday and Friday 18:00-20:00 (Suggested arrival time 15 minutes before
the start of the course)

GR- Δευτέρα και Παρασκευή 18:00-20:00 (Προτεινόμενος χρόνος προέλευσης 15
λεπτών πριν την έναρξη του μαθήματος)

-PARTICIPATION/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-
EN-The course, like all activities at the Free Self-Managed Theater Embros, is with
free contribution.

GR-Το μάθημα όπως όλες οι δραστηριότητες στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός είναι με
ελεύθερη συνεισφορά.

-CONTACT/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-
EN-Contact and information adress: chriexstos.staex.maria3@exgmail.coexm

GR-Διεύθυνση επικοινωνίας και πληροφοριών: chriexstos.staex.maria3@exgmail.coexm

πηγή : https://www.embros.gr/mathhma-sygchronoy-chor…