Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 στις 12.00

Ημερίδα: αυτόνομες συλλογικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο

η ομάδα Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα διοργανώνει στις 8 Φεβρουαρίου 2013, ημερίδα και έκθεση με τίτλο:

"Radical loop holes in Athens, αυτόνομες συλλογικές επεμβάσεις στον αστικό χώρο"

Loopholes οι καταστάσεις όπου ομάδες πολιτών χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο για τη μεταβολή μιας κοινωνικής συνθήκης. Είναι οι χώροι εκείνοι που φιλοξενούν αυθόρμητες ή προγραμματισμένες ενέργειες που πηγάζουν από την ανάγκη για κοινωνική δράση και για χώρους βιώσιμους ανοιχτούς προς τον κάτοικο της σύγχρονης πόλης.

Η ημερίδα μέσα από παρουσιάσεις έργων, θεωρητικές προσεγγίσεις και ανοιχτές συζητήσεις έχει στόχο την καταγραφή της επίδρασης των αυτόνομων συλλογικών επεμβάσεων στο δημόσιο χώρο και την ανάδειξη του φαινομένου των loopholes.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ_Ρήγα Παλαμίδου 2, Ψυρρή, Αθήνα.

Είσοδος ελεύθερη.

8 φεβρουαρίου| 12:00 | είσοδος ελεύθερη 8 february | 12:00 | free entrance

µία συζήτηση για την αθήνα που αλλάζει από τους κατοίκους της

autonomous collective interventions within the public space

αρχιτεκτονική χωρίς σύνορα

architecture sans frontières

θέατρο εµπρός | ρήγα παλαµίδου 2, ψυρρή, αθήνα ebros theater | riga palamidou 2, psiri, athens

www.axs.gr www.facebook.com/axshellas


Με τη σηµερινή παγκόσµια κρίση καπιταλιστικών δοµών, σε µια περίοδο όπου οι κυρίαρχοι θεσµοί τίθενται υπό σοβαρή αµφισβήτηση, νέες µορφές συλλογικότητας ξεπηδούν και πολλαπλασιάζονται σε αστικά κινήµατα τοπικής ή υπερ-τοπικής κλίµακας. Ο δηµόσιος χώρος της πόλης µοιάζει µε τεντωµένο σκοινί που τραβιέται από δύο µέτωπα: από την µία ο κρατικός µηχανισµός µε την επιβολή του «από τα άνωθεν» σχεδιασµού (top down) κι από την άλλη οι πολίτες µε την επιθυµία αλλαγής µέσω πρακτικών «από τα κάτω» (bottom up). Όταν το σκοινί γίνεται «κόµπος» τότε είναι που λαµβάνουν χώρα τα LOOPHOLES. LOOPHOLES είναι οι αυτόνοµες συλλογικές επεµβάσεις στον αστικό χώρο. Είναι οι καταστάσεις όπου οµάδες πολιτών χρησιµοποιούν το δηµόσιο χώρο για τη µεταβολή µιας κοινωνικής συνθήκης. Είναι οι χώροι εκείνοι που φιλοξενούν αυθόρµητες ή προγραµµατισµένες ενέργειες που πηγάζουν από την ανάγκη για κοινωνική δράση και για χώρους βιώσιµους, ανοιχτούς προς τον κάτοικο της σύγχρονης πόλης. Αν υποθέσουµε οτι η πόλη είναι ένα πεδίο αντιπαραθέσεων, τότε τα LOOPHOLES λειτουργούν σαν τοπικές πολεµίστρες. Συνελεύσεις πολιτών και πρωτοβουλίες κατοίκων σε δήµους και γειτονιές, ΜΚΟ και σωµατεία, δίκτυα και οµάδες ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα και πεποιθήσεις οργανώνουν τις κινήσεις τους µε συλλογικές διαδικασίες. Τις περισσότερες φορές σε αντιπαράθεση µε το κράτος και τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, δηµιουργούν νέους χωροκοινωνικούς συσχετισµούς. Οι αυτόνοµες συλλογικές αστικές επεµβάσεις προκαλούν ριζικές µεταβολές στο δοµηµένο περιβάλλον και τη συλλογική µνήµη. Πολύ συχνά προκύπτουν στο χώρο σχεδιαστικές επιλογές χωρίς τον αρχιτέκτονα, χωροταξικές επεµβάσεις χωρίς τον πολεοδόµο. Συνιστώντας ένα δυναµικό φαινόµενο, το ένα LOOPHOLE πυροδοτεί το άλλο παρασύροντας σε µια κατάσταση ντόµινο. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται η επιθυµία των κατοίκων της πόλης για εναλλακτικούς τρόπους διαβίωσης και ανάπτυξης.

Within the current context of global crisis of capitalism, in a period where dominant institutional structures are put under serious questioning, new forms of collective action emerge and proliferate into larger urban social movements of local or supra-local scale. The open, public space of the city looks like a tightrope tugged from two fronts: on the one hand, institutional apparatuses and "top down" design practices while on the other, citizens with desire for change through "bottom up" processes. When this rope bends then the LOOPHOLES occur. The LOOPHOLES exist as autonomous collective interventions within the open public space of the city. They are these moments when groups of citizens use public space in order to change a social condition. They are these spaces where spontaneous or planned activities take place out of the need for social action towards new sustainable spaces, open to the contemporary citizen of the city. Assuming that the city is a field of juxtapositions, LOOPHOLES operate as local fortresses. Common gatherings and initiatives organized by citizens in neighborhoods, NGOs and collective corporations of volunteers or networks and groups of people with common interests, operate with collective procedures. Being most of the times in juxtaposition or in direct opposition with the state institutions and the legal urban ordinances, they create new concepts of spaces and social correlations. These self-governed urban interventions cause radical mutations in the built environment and the collective memory of the city. Planning solutions and options without the planner or the architect emerge in the urban field quite oſten. Being in a constant state of flux, one LOOPHOLE leads to the other creating a domino situation. These movements highlight in a way the desire of citizens for collective living and alternative procedures for growth.

Αναγνωρίζοντας τις δράσεις αυτές σαν ένα κοινωνικό φαινόµενο που διαµορφώνει το δοµηµένο περιβάλλον, η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ξεκίνησε µιά έρευνα/καταγραφή των χώρων που αναγνωρίζονται ως LOOPHOLES. Ξεκινώντας µε την καταγραφή διερευνούµε θέµατα όπως την έννοια του δηµόσιου χώρου και πως προσεγγίζεται από οµάδες και κατοίκους µέσα από τη δράση τους, την έννοια της συλλογικότητας και της αυτο-οργάνωσης και πως επιδρά στη συλλογική µνήµη καθώς και τη δυναµική του φαινοµένου και την προβολή του στο µέλλον. Στις 8 Φεβρουαρίου 2013 µέσα από παρουσιάσεις έργων, θεωρητικές προσεγγίσεις και ανοιχτή συζήτηση καταγράφουµε, αναλύουµε και αναδεικνύουµε την επίδραση των αυτόνοµων συλλογικών επεµβάσεων στη δοµή της σύγχρονης πόλης.

Assuming that the self governed urban interventions are a phenomenon that shapes the urban landscape, Architecture Sans Frontieres - Greece initiated a research/index of the LOOPHOLES. A field research of those initiatives brings forward such notions as the public space and the way these groups redefine it through their actions, self-management and the way collective memory is altered, and the dynamic nature of the phenomenon of LOOPHOLES and how it is going to unfold in the future. On the 8th February 2013 through work presentations, theoretical contributions and open debates we aim to map down and highlight the impact of these self-governed collective interventions in the structure and the image of the contemporary city.

πηγή : email received on 4 Φεβρουάριος 20h