Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στις 17.00

Ανοικτή Αντικατασταλτική Συνέλευση

Συνέχεια της αντικατασταλτικής συνέλευσης για περαιτέρω δράσεις

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Απρίλιος 20h