Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στις 20.00

Μιλιταρισμός-αντιμιλιταρισμός: Παρουσίαση και κριτική προσέγγιση...