Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στις 19.00

Η υγεία στον ύστερο καπιταλισμό / Παθογένειες-Αντιπαραδείγματα

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Μάρτιος 15h