Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 στις 19.30

Παρέμβαση ενημέρωσης ενάντια στην καύση των απορριμμάτων

Μια τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων και αδειοδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος για καύση απορριμμάτων (SRF-RDF) στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία…
Δυο τεραστίων διαστάσεων Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) στον Αγ. Αντώνιο Θέρμης και την Μαυροράχη Λαγκαδά που θα παράγουν SRF-RDF (και ανοικτό το ενδεχόμενο για καύση στη δεύτερη)…
Κι ένα παλιό πρόβλημα, η αέρια ρύπανση από τα ΕΛ.ΠΕ. στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενισχυμένο μετά τη νέα αδειοδότηση της θυγατρικής τους Elpedison…

…Διαμορφώνουν το σκηνικό μιας πόλης όπου κανείς/μία δεν θα μπορεί ν' ανασάνει!

Κυβερνήσεις, ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας, με την ανοχή των Δήμων και στο όνομα της πραγματικής ανάγκης για μείωση του όγκου των απορριμμάτων που θάβονται, προωθούν ένα σχέδιο με κυρίαρχο ρόλο της καύσης απορριμμάτων, που υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον όπως η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση κ.ά.
Όμως η καύση απορριμμάτων δεν μπορεί με κανένα τρόπο να γίνει αποδεκτή, όπου και από όποιον κι αν γίνεται, γιατί απειλεί την υγεία των πολιτών, καταστρέφει το περιβάλλον και φτωχοποιεί ακόμη περισσότερο τον λαό, που τελικά θα κληθεί να πληρώσει τα αυξημένα κόστη κατασκευής και λειτουργίας αυτών των μονάδων. Αντίθετα η σύγχρονη επιστημονική γνώση και τεχνολογία παρέχουν τη δυνατότητα για ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, με δημόσιο χαρακτήρα και σχεδιασμό και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, που θα λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας κι όχι τις «μπίζνες» και το κέρδος κάθε εργολάβου της «βιομηχανίας των απορριμμάτων». Όλα αυτά όμως μπορούν να επιβληθούν μόνο μέσα από μαζικούς κοινωνικούς αγώνες.
Χωρίς αυταπάτες για τον ρόλο και τις επιδιώξεις νυν και πρώην κυβερνητικών και τοπικών παραγόντων και ξεπερνώντας απόψεις που θέλουν μόνο να μεταφέρουν το πρόβλημα σε άλλη περιοχή, να δηλώσουμε όλοι κι όλες την εναντίωσή μας στην καύση απορριμμάτων στο "ΤΙΤΑΝ" (και όπου αλλού σχεδιάζεται) και τη δημιουργία των Μ.Ε.Α. Αγ. Αντωνίου και Μαυροράχης, με κάθε τρόπο να τους σταματήσουμε.

Καλούμε κάθε Σωματείο, συλλογικότητα και ενεργό πολίτη στην παρέμβαση ενημέρωσης ενάντια στην καύση των απορριμμάτων την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στην οποία μπορούν να παρέμβουν με υλικό τους.

Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Intervention of information against the burning of waste Thursday, July 2, 7.30 pm m., at the White Tower An amendment to the Environmental Terms and licensing from the Ministry of Environment for Waste burning (SRF-RDF) at TITAN cement industry in Efkarpia... Two huge dimensions Waste Treatment Units (M.E.A.) in St. Antonio Thermi and Mavrorahi Lagada that will produce SRF-RDF (and open the possibility of burning in the second)... And an old problem, gas pollution from EL. PP. in Western Thessaloniki, reinforced after the new licensing of their subsidiary Elpedison... ... They shape the scenery of a city where no one / one can breathe! Governments, FODSA (Solid Waste Management Body) and Center Region. Macedonia, with the tolerance of municipalities and in the name of the real need to reduce the volume of waste buried, they promote a project with a dominant role of waste burning, which degrades even more environmentally friendly procedures such as source sorting, recycling, composting etc. However, waste burning cannot be accepted, wherever it is, because it threatens citizen s' health, destroys the environment and makes people even more poor, who will eventually be invited to pay the increased costs of construction and operation these units. On the contrary, modern scientific knowledge and technology provide the opportunity for a completely different waste management system, with public character and planning and active participation of citizens, which will operate based on the needs of the social majority rather than "business" and the profit of each a contractor of the "waste industry". But all this can only be imposed through mass social struggles. Without illusions about the role and goals of current and former government and local factors and overcoming views that only want to transfer the problem to another area, let's all declare all our opposition to burning waste at "TITAN" (and wherever else planned) and the creation of the M.E.A. St. Antoniou and Mavrorachis, in every way to stop them. We call on every Association, collective and active citizen to intervene against waste burning on Thursday 2 July, in which they can intervene with their material. Thessaloniki Race Committee against WASE WASSES

πηγή : https://www.facebook.com/pages/category/Commu…