Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 17.00

Ανοιχτή συνέλευση Αντιμιλιταριστικού Συντονισμού

Πολυτεχνείο Δευτέρα 5μμ