Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στις 17.00

Εργαστήρι Θέατρο του Καταπιεσμένου

25,28/01,2018 19:00 - 22:00 Εργαστήρι "Θέατρο του Καταπιεσμένου" με τον Bruno Salgueiro

Workshop - Theatre of the Oppressed

Theater of the Oppressed
From theater to life, from life to theater. A Brazilian way of changing lives... and theater!

The workshop will take place in 2 days:
• January 25th, Thursday, 19:00h - 22:00h
• January 28th, Sunday, 17:00h - 20:00h.
It is recommented for the participants to follow the entier workshop, but if, for some reason, this is not convenient for them, there is also the possibility to skip one day.

1- Workshop description
We will learn and practice techniques of the Theater of the Oppressed; theater methodology created by the brazilian Augusto Boal.
The theater exercises, activities and games that will be presented and practiced compose the arsenal of techniques of the Theater of the Oppressed and its aspects: Forum theater, newspaper theater, image theater, rainbow of desire, among others. As well as variations and other techniques created by the ministering teacher, and inspired by Boal.
The workshop will be given in english, by Bruno Salgueiro, actor, director and theater professor from Brazil.
It is open to artists, actors, actresses, but also, to people with no previous experience in theater..

2- Biography

Bruno Salgueiro is a brazilian actor, theater director and theater teacher. Graduated from the Federal University of Rio de Janeiro State. He is professionally engaged in the theater since 2004. First as an actor, and later as a director and a teacher. He currently works as a theater teacher in public and private schools in the city of Rio de Janeiro, and, also, participates in other projects including theater plays and workshops. His most recent research consists in creating experiences in which the barrier between the audience and the stage is broken, engaging the so-called spectators in the theatrical event.

Εργαστήριο - Θέατρο του Καταπιεσμένου

Θέατρο του καταπιεσμένου
Από το θέατρο στη ζωή, από τη ζωή στο θέατρο. Ένας βραζιλιάνικος τρόπος ν' αλλάξουμε τις ζωές μας ... και το θέατρο!

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε 2 ημέρες:
• 25 Ιανουαρίου, Πέμπτη, 19:00 - 22:00
• 28 Ιανουαρίου, Κυριακή, 17:00 - 20:00.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν και τις 2 ημέρες, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

1- Περιγραφή του εργαστηρίου
Θα μάθουμε και θα εφαρμόσουμε τεχνικές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου. Θεατρική μεθοδολογία που δημιούργησε ο βραζιλιάνος Augusto Boal, καθώς και παραλλαγές και άλλες τεχνικές που έχει αναπτύξει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Bruno Salgueiro και εμπνέονται από τον Boal.

Οι θεατρικές ασκήσεις, οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια που θα παρουσιαστούν και θα δουλευτούν συνθέτουν το οπλοστάσιο των τεχνικών του Θεάτρου του Καταπιεσμένου και των διαφόρων πτυχών του: θέατρο -φόρουμ, θέατρο -εφημερίδα, θέατρο- εικόνα, ουράνιο τόξο της επιθυμίας, μεταξύ άλλων.
Το σεμινάριο θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα, από τον Bruno Salgueiro, ηθοποιό, σκηνοθέτη και καθηγητή θεάτρου από τη Βραζιλία.
Είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες, ηθοποιούς, αλλά και σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο θέατρο.

2- Βιογραφία

Ο Bruno Salgueiro είναι ένας βραζιλιάνος ηθοποιός, σκηνοθέτης και δάσκαλος θεάτρου. Αποφοίτησε από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο από το 2004. Πρώτα ως ηθοποιός και αργότερα ως σκηνοθέτης και δάσκαλος. Σήμερα εργάζεται ως δάσκαλος θεάτρου σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στην πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο και συμμετέχει σε θεατρικά εργαστήρια και παραστάσεις θεατρικών έργων.
Η πιο πρόσφατη έρευνά του συνίσταται στη δημιουργία βιωματικών καταστάσεων κατά τις οποίες το φράγμα μεταξύ θεατών και σκηνής σπάει , εμπλέκοντας τους αποκαλούμενους θεατές στο θεατρικό γεγονός.

πηγή : https://www.embros.gr/2528-012018-19-00-22-00…